Stichting Japanse Krijgskunsten brief aan onze leden

Van: secretaris/penningmeester SJK/SJKK

Aan: Alle lidorganisaties, scholen/verenigingen die via een organisatie/platform van de SJK zijn aangesloten en andere belanghebbenden

Betreft: info algemene zaken

Bilthoven, 20 november 2023.

Geachte bestuurder,

Het jaar 2023 is alweer in de 11e maand.  Bij veel organisatie/scholen zijn de negatieve effecten van Corona nog steeds te voelen. Helaas komt de energiecrisis er nu ook bij. Organisaties en scholen hebben moeite om de leslocaties instant te houden en/of de huur te betalen, gezien de huurverhogingen.

We blijven positief en proberen een goede start in het nieuwe seizoen 2024 te hebben.

Het bestuur van de SJK/SJKK vraagt u daarom kennis te nemen van de onderstaande punten:

 1. Alle lid organisaties worden verzocht hun agenda en beleidsplan voor 2024 (indien van toepassing) op te sturen naar het bureau van de SJK/SJKK, dit om dubbele planning in 2024 te voorkomen. Alle gegevens worden verwerkt in het beleidsplan 2024 -2026
 2. De administratie verzoekt u voor de ledenadministratie wijzigingen voor 1december 2023 op te sturen. Als het ledenaantal bekend is, krijgt u in december 2023 de rekening over 2024 toegezonden, eerder kan ook. Mocht het ledenaantal niet op uiterlijk 7 december 2023 bij ons bekend zijn, dan gaan wij uit van het ledenaantal over 2023, een correctie kan dan nog in 2024 plaats vinden. LET OP ADRES ledenadministratie: p/a Jan Provostlaan 68, 3723 RD Bilthoven.
 3. De ledenlijsten moeten “up to date” zijn en ingeleverd worden v.m. de sportongevallenverzekering. Afgelopen jaar heeft niet elke aangesloten organisatie/school de ledenlijsten aangeleverd en niet het benodigde aantal leden opgegeven!!, dus er kunnen dan problemen ontstaan als er iets gebeurt: een ongeval zit een klein hoekje.
 4. De sportongevallenverzekering loopt bij de AON. De SJK heeft een verzekering afgesloten in overeenstemming met aanbevelingen NOC*NSF voor ongevallen. Gedekt is ongevallen collectief: overlijden en blijvende invaliditeit. Volgens assuradeurs wordt er niet altijd gelijk uitgekeerd voor ziektekosten bv: tandarts, omdat degene dat het veroorzaakt heeft aansprakelijk gesteld moet worden. Hij/zij kan dan aanspraak maken op zijn/haar WA-verzekering. Ook organisaties uit alle landen in Europa die zich bij u willen aansluiten of rechtstreeks bij de SJK, zijn verzekerd.
 5. Als de aangesloten school/lidorganisatie enz. van de SJK/SJKK, nog niet al hun leden heeft opgegeven, dan kan men geen toegang krijgen tot het platformoverleg van de SJK/SJKK in de maand maart/april 2024.
 6. Let op! Opzegging van het lidmaatschap van de SJK kan alleen 3 maanden voor het verstrijken van het kalenderjaar bij aangetekend schrijven.

            Artikel 17 van het huishoudelijk reglement van de SJK bepaalt:

           

            De contributie/donatie-plicht van een bij de SJK aangesloten organisatie eindigt:

 1. aan het einde van het boekjaar, indien een aangesloten or­ganisatie met inachtneming van na te noemen opzegtermijn (3 maanden voor het verstrijken van het kalenderjaar per aangetekend schrijven) in de loop van het boekjaar opzegt;
 2. De aangesloten organisatie/rechtspersoon of privéonderneming of anderszins aangeslotenen hebben een opzegtermijn 3 maanden voor het verstrijken van het kalenderjaar;
 3. De opzegging dient per aangetekend schrijven te geschieden;
 4. met ingang van de datum waarop de beëindiging effectief is, indien de SJK de aansluiting van de organisatie opzegt of deze daarvan ontzet.
 5. De website van de SJK/SJKK is actief en up to date. Heeft u suggesties enz., laat het weten. Wilt u uw website laten “linken”, laat het ons weten. Graag willen wij ook de e-mailadressen van de vertegenwoordigers van de lidorganisaties/scholen enz..
 6. In 2023 is de opleiding (vrijstellingstraject) Martial Arts gestart: 3 deelnemers hebben zich ingeschreven en zijn nu al enkele maanden bezig. Ook in 2024 zal de opleiding voor leraar Martial Arts weer van start kunnen gaan als er genoeg kandidaten zijn. De deelnemers moeten, in principe, in het bezit zijn van minimaal een 1e dan diploma (van de SJK of door de SJK erkende organisatie).  In bijzondere omstandigheden kan daarvan afgeweken worden. LET OP: Voor 1 januari 2024 moet er een aanvraag ingediend worden inzake elders verworven competenties (EVC). De opleidingen worden competentiegericht, dus niet meer zoals het klassieke model. Landelijke bonden kunnen/mogen zelf de opleidingen verzorgen en worden niet meer gecontroleerd door de gecommitteerden, deze zijn sinds 2008 niet meer in functie. Dus op de diploma’s komt geen handtekening meer van een gecommitteerde. Er zal ook worden gekeken welke en hoeveel competenties de kandidaat heeft i.v.m. mogelijke vrijstellingen.
 7. De Wedstrijd en Organisatie Commissie is volledig.
 8. Toernooien en dan examens organiseren onder de vlag (auspiciën) van de SJK/SJKK kan alleen met uitdrukkelijke toestemming van het bestuur. Scheidsrechters zijn in principe aanwezig via de SJK. Daarom is het van belang om alle info ruim van tevoren op te sturen.
 9. Welke school of organisatie wil ook een stage of training van/voor de SJK organiseren in 2024? Het is belangrijk om zo contacten te onderhouden/netwerken met andere leraren/leden enz.
 10. De EUJJS heeft aangegeven dat zij in september 2024 weer een trainingsweekend wil organiseren in Frankrijk, alleen voor de echte volhouders/doeners. Een uitdaging!! In dat weekend zullen verschillende aspecten van karate, ju jitsu, police selfdefence, krav maga, kiai jitsu, dim mak en judo aan bod komen en uiteraard zijn er ook examentrainingen en examens. Er worden ook verschillende mogelijkheden geboden om testen af te nemen om het niveau te bepalen. De training in september 2023 is een succes geweest voor de deelnemers en docenten. In april zal er een mailing worden rondgestuurd over aanmelding training september 2024. Noteer dat alvast in uw agenda! Mocht er veel belangstelling zijn, dan zal er worden overwogen een extra weekend in te plannen.
 11. De Stichting Koreaanse Krijgskunsten i.s.m. de Hapkido Bond Nederland geeft ook in 2024 weer verschillende stages (zie website www.hapkidobond.nl) en organiseert kampioenschappen Hapkido. Beoefenaars van alle disciplines zijn van harte welkom om mee te doen met de “open” onderdelen.
 12. De EUJJS houdt ook 1 x per maand een training in Utrecht in verschillende disciplines. Doe een keer mee!!
 13. Let op!! Via de Gemeente waar u zetelt, kunt u voor uw vrijwilligers een bijdrage vragen om ze iets aan te kunnen bieden: een weekend teambuilding enz.. Vraag bij uw gemeente informatie over de mogelijkheden voor subsidie.
 14. De Algemene Ledenvergadering wordt in 2024 gehouden na overleg met de lid organisaties.
 15. Via de Internationale Martial Arts Hall of Fame kunt u uzelf of een van uw leraren/leerlingen opgeven voor een award: kan aanstormend talent zijn, een bestuurder of iemand van uw organisatie of school die zich heeft ingezet voor Budo in het algemeen enz. De award uitreiking voor 2024 zal worden gehouden in De Schildkamp te Asperen op 13 april. Overdag zullen er trainingen worden georganiseerd met en door internationale leraren en ’s avonds zal er een groot galadiner zijn en de uitreikingen van de Awards plaatsvinden Het bestuur van de SJK zal uw aanvraag ondersteunen voor de Hall of Fame in 2024. Zie verder: ima-halloffame.com
 16. De stage voor leraren hopen wij in mei 2024.e kunnen plannen.

Met sportieve groet,

Namens het bestuur van de SJK/SJKK

SJK Nieuwsbrief oktober 2021
Van: secretaris/penningmeester SJK
Aan: Alle lid organisaties, scholen/verenigingen die via een organisatie/platform van de SJK zijn aangesloten en andere belanghebbenden.

Bilthoven, 12 oktober 2021
Betreft: algemene zaken enz.
Geachte bestuurder,
Het bestuur van de SJK is blij dat de scholen/organisaties weer in groepen mogen trainen, wedstrijden weer doorgang kunnen vinden en de afstand van 1,5 m is vervallen. Maar gebruik het gezond verstand en kijk wat voor jullie organisatie goed is. Hygiëne is en blijft belangrijk, corona of niet. Het bestuur hoopt dat er nu weer trainingen en wedstrijden georganiseerd gaan worden. Stuur ook eens een uitnodiging naar andere organisaties, doe een keer mee met trainingen van andere lid organisaties.
SUCCES!
En verder:
Het jaar 2021 is alweer in de 10e maand. Om in 2022 een goede start te hebben, verzoekt het bestuur van de SJK u om kennis te nemen van de onderstaande punten:
• Alle lid organisaties worden verzocht hun agenda en beleidsplan voor 2022 (indien van toepassing) op te sturen naar het bureau van de SJK, dit om dubbele planning in 2022 te voorkomen. Alle gegevens worden verwerkt in het beleidsplan 2022-2026.
• De administratie verzoekt u voor de ledenadministratie wijzigingen voor 1 december 2021 op te sturen/door te geven. Wanneer het ledenaantal bekend is bij de SJK, krijgt u in december 2021 de rekening over 2022 toegezonden. Mocht het ledenaantal niet op uiterlijk 7 december 2021 bij ons bekend zijn, dan gaan wij uit van het ledenaantal over 2021, een eventuele correctie kan dan nog in 2022 plaats vinden.
LET OP ADRES ledenadministratie: Jan Provostlaan 68, 3723 RD Bilthoven.
• De contributie zal niet worden verhoogd. De ledenlijsten moeten “up to date” zijn en ingeleverd worden i.v.m. de sportongevallenverzekering. Afgelopen jaar heeft niet elke aangesloten organisatie/school de ledenlijsten aangeleverd! Er kunnen problemen ontstaan als er iets gebeurt: een ongeval zit een klein hoekje.
• De SJK heeft een sportongevallenverzekering afgesloten conform aanbevelingen NOC*NSF voor ongevallen. Deze verzekering loopt bij de AON. Gedekt is ongevallen collectief: overlijden en blijvende invaliditeit. Wilt u een extra dekking voor ziektekosten, dan betaalt u een meerprijs (op aanvraag). U dient het aan te geven als u dat wilt. Volgens assuradeurs wordt er niet altijd gelijk uitgekeerd voor ziektekosten bv: tandarts, omdat degene die het veroorzaakt heeft aansprakelijk gesteld moet worden. Hij/zij kan dan aanspraak maken op zijn/haar WA-verzekering. Ook organisaties uit het buitenland (Europa) die zich bij u of rechtstreeks bij de SJK willen aansluiten, zijn verzekerd.
• Let op! Opzegging van het lidmaatschap (als organisatie) van de SJK kan alleen 3 maanden voor het verstrijken van het kalenderjaar bij aangetekend schrijven.
Artikel 17 van het huishoudelijk reglement van de SJK bepaalt:
De contributie/donatie-plicht van een bij de SJK aangesloten organisatie eindigt:
a. Aan het einde van het boekjaar, indien een aangesloten or¬ganisatie met inachtneming van na te noemen opzegtermijn (3 maanden voor het verstrijken van het kalenderjaar per aangetekend schrijven) in de loop van het boekjaar opzegt;
b. De aangesloten organisatie/rechtspersoon of privéonderneming of anderszins aangeslotenen hebben een opzegtermijn 3 maanden voor het verstrijken van het kalenderjaar;
c. De opzegging dient per aangetekend schrijven te geschieden;
d. met ingang van de datum waarop de beëindiging effectief is, indien de SJK de aansluiting van de organisatie opzegt of deze daarvan ontzet.
• De website van de SJK is actief en up to date. Heeft u suggesties enz., laat het weten. Wilt u uw website laten “linken”, laat het ons weten. Graag willen wij ook de e-mailadressen van de vertegenwoordigers van de lid organisaties/scholen enz. i.v.m. het toezenden van info, opleidingen enz.
• In 2022 hopen we dat de opleiding voor leraar Martial Arts weer van start kan gaan als er genoeg kandidaten zijn. De deelnemers moeten, in principe, in het bezit zijn van minimaal 2e dan. In bijzondere omstandigheden kan daarvan afgeweken worden. LET OP: Voor 1 januari 2022 moet er een aanvraag ingediend worden inzake vrijstelling competenties (EVC). De opleidingen worden competentiegericht, dus niet meer zoals het klassieke model. Landelijke bonden kunnen/mogen zelf de opleidingen verzorgen en worden niet meer gecontroleerd door de gecommitteerden, deze zijn sinds 2008 niet meer in functie, op de diploma’s komt geen handtekening meer van een gecommitteerde. Er zal gekeken worden welke en hoeveel competenties de kandidaat heeft i.v.m. mogelijke vrijstellingen.
• Toernooien/dan examens organiseren onder de vlag auspiciën van de SJK kan alleen met uitdrukkelijke toestemming van het bestuur. Scheidsrechters zijn in principe aanwezig via de SJK. Daarom is het van belang om alle info ruim van tevoren op te sturen. De activiteiten moeten zichzelf bedruipen.
• Het bestuur van de SJK heeft weer een stage/training in maart 2022 gepland, tenzij het door nieuwe corona maatregelen niet mogelijk is. Informatie over deze stage zult u t.z.t. ontvangen. Het is belangrijk om zo contacten te onderhouden/netwerken met andere leraren, leden enz. Zie voor verdere informatie: www.japansekrijgskunsten.nl.
• In november 2022 organiseert de SJK weer een applicatiecursus voor docenten, assistenten en zij die in opleiding zijn. Een echte aanrader. De cursus in februari 2019 was een succes te noemen.
• De EUJJS heeft aangegeven dat zij in september 2022 weer een trainingsweekend wil organiseren in Frankrijk (waarschijnlijk in de Dordogne), alleen voor de echte volhouders/doeners. Een uitdaging!! In dat weekend zullen verschillende aspecten van Karate, Ju Jitsu, Police Selfdefence, Krav Maga, Kiai Jitsu, Dim Mak, Judo enz. aan bod komen en uiteraard zijn er ook examentrainingen en examens. Er worden tijdens dat trainingsweekend ook verschillende mogelijkheden geboden om testen af te nemen om het niveau te bepalen. In april 2022 zal er een mailing worden rondgestuurd. Kosten voor 5 dagen inclusief overnachting, training, eten en drinken en een certificaat van deelname zullen in april 2022 bekend zijn. Noteer het in uw agenda! Mocht er veel belangstelling zijn, dan zal er overwogen worden een extra weekend in te plannen.
• De Stichting Koreaanse Krijgskunsten i.s.m. de Hapkido Bond Nederland geeft ook in 2022 weer verschillende stages (zie website www.hapkidobond.nl en www.japansekrijgskunsten.nl onder het kopje evenementen) en organiseert kampioenschappen Hapkido. Ook andere disciplines zijn van harte welkom om mee te doen met de “open” onderdelen.
• De EUJJS houdt ook 1 x per 2 maanden een training in Utrecht in verschillende disciplines. Doe een keer mee!
• In Ter Apel: NK Shotokan. Verdere info volgt op de website. Voor info kunt u ook contact opnemen met dhr. R. Heijne.
• Let op!! Via de Gemeente waar u zetelt, kunt u voor uw vrijwilligers een gratis verzekering afsluiten. Vraag ook bij uw gemeente de folders aan voor subsidie. Er worden allerlei projecten gefinancierd. Als u lid bent (in dit geval van de SJK) kunt u waarschijnlijk per leerling een subsidiebedrag aan vragen. Stuur dan wel uw ledenlijsten op, zodat wij die kunnen accorderen. Het is ook mogelijk om bij uw gemeente een subsidieaanvraag in te dienen “Sportclubs duurzaam uit de crisis” na corona. Per gemeente verschillen de regels en ondersteuning. In Utrecht krijg je ondersteuning als je U-pashouders als lid hebt: kan oplopen tot € 65,- per lid. Vraag bij uw gemeente. Let wel op: u kunt alleen maar inloggen via WE-ID (E-herkenning), deze is aan te vragen via: Connected Information Systems B.V. eh-support@we-id.nl of via hun website: we-id.nl/support
• Wilt u examen afnemen of laten afnemen van uw leerlingen of collega’s, neem dan contact op met het bureau van de SJK.
• Let op!! Voor leraren en assistenten is het aan te bevelen een Verklaring Omtrent het Gedrag aan te vragen. Wordt in veel gevallen vereist.
• U heeft ook al informatie ontvangen over AVG (privacyverklaring). Vergeet die niet op uw website te plaatsen. U kunt ook zelf een verklaring aanvragen via: contact@avg-programma.nl
• De Algemene Ledenvergadering wordt in 2022 gehouden na overleg met de lid organisaties en gepland op een zaterdag. Locatie is nog niet bekend.
• Via de International Hall of Fame (IMA) kunt u uzelf of een van uw (assistent)leraren en/of leerlingen nomineren voor een Award: kan aanstormend talent zijn, een bestuurder of iemand van uw organisatie of school die zich heeft ingezet voor Budo, leraar van het jaar enz. De uitreiking zal zijn op zaterdag 28 mei 2022 in Tiel. Overdag zullen er trainingen/stages op meerdere velden zijn, lessen worden ook gegeven door internationale leraren (mocht uzelf ook interesse hebben om les te geven op die dag, dan kunt u zich via de website opgeven) en ’s avonds is er een groot galadiner, waarbij de Awards uitgereikt zullen worden. Enkele leraren/assistenten en leden van de SJK zijn al genomineerd/voorgedragen. Het bestuur van de SJK zal u ondersteunen in uw aanvraag. Zie voor verdere informatie: www.ima-halloffame.com.

Met sportieve groet,
Namens het bestuur van de SJK


V
INFO 2016/2017

Van: secretaris/penningmeester SJK/SJKK
Aan: Alle lidorganisaties, scholen/verenigingen die via een organisatie/platform van de SJK/SJKK  zijn aangesloten en andere belanghebbenden

Betreft: algemene zaken enz.

Bilthoven, 12 november 2016.

Geachte bestuurder,

Het jaar 2017 is alweer in de 11e maand. Om een goede start in het nieuwe seizoen 2017 te hebben, verzoekt het bestuur van de SJK/SJKK u kennis te nemen van de onderstaande punten:

1. Alle lidorganisaties worden verzocht hun agenda en beleidsplan voor 2017 ( indien van toepassing) op te sturen naar het bureau van de SJK/SJKK (Jan Provostlaan 68 ,3723 RD Bilthoven), dit om dubbele planning in 2017 te voorkomen. Alle gegevens worden verwerkt in het beleidsplan 2016-2018.

2. De penningmeester verzoekt u voor de ledenadministratie wijzigingen begin december 2016 op te sturen.
Als het ledenaantal bekend is, krijgt u in december de rekening over 2017 toegezonden, eerder kan ook.
Mocht het ledenaantal niet op uiterlijk 15 december bij ons bekend zijn, dan gaan wij uit van het ledenaantal over 2016, een correctie kan dan nog in 2013 plaats vinden. LET OP ADRES ledenadministratie:Jan Provostlaan 68 3723 RD Bilthoven.

3. Zoals het er nu uit ziet zal er geen contributieverhoging nodig zijn. Wel dient u rekening te houden met het volgende: De ledenlijsten moeten “up to date” zijn en ingeleverd worden dat i.v.m. de sportongevallenverzekering. Afgelopen jaar heeft niet elke aangesloten organisatie/school de ledenlijsten goed aangeleverd!!, dus er kunnen dan problemen ontstaan als er iets gebeurd: een ongeval zit een klein hoekje.

4. De sportongevallenverzekering loopt bij de AON, De SJK heeft een verzekering afgesloten conform aanbevelingen NOC*NSF voor ongevallen. Gedekt is ongevallen collectief: overlijden en blijvende invaliditeit. Wilt u een extra dekking voor ziektekosten, dan kost dat per lid per jaar   2,00 extra . U dient aan te geven of u dat wilt of niet. Voor die leden betaalt u dan boven de contributie   € 2,00 extra per jaar. Volgens assuradeurs wordt er niet altijd gelijk uitgekeerd voor ziektekosten bv: tandarts, omdat degene dat het veroorzaakt heeft aansprakelijk gesteld moet worden. Hij/zij kan dan aanspraak maken op zijn WA-verzekering.

5. Als de aangesloten school/lidorganisatie enz. van de SJK/SJKK, nog niet al hun leden heeft opgegeven, dan kan men geen toegang krijgen tot het platformoverleg van de SJK/SJKK in de maand februari/maart 2017.
De desbetreffende organisaties zijn door het bestuur van de SJK/SJKK al op de hoogte gesteld.
Let op!:Opzegging van het lidmaatschap van de SJK kan alleen 3 maanden voor het verstrijken van het kalenderjaar bij aangetekend schrijven.

Artikel 17 van het huishoudelijk reglement van de SJK bepaalt:
De contributie/donatie-plicht van een bij de SJK aangesloten organisatie eindigt:
a. aan het einde van het boekjaar, indien een aangesloten organisatie met inachtneming van na te noemen opzegtermijn (3 maanden voor het verstrijken van het kalenderjaar per aangetekend schrijven) in de loop van het boekjaar opzegt;

b. De aangesloten organisatie/rechtspersoon of privé-onderneming of anderszins aangeslotenen hebben een opzegtermijn 3 maanden voor het verstrijken van het kalenderjaar;

c. De opzegging dient per aangetekend schrijven te geschieden;

d. met ingang van de datum waarop de beëindiging effectief is, indien de SJK de aansluiting van de organisatie opzegt of deze daarvan ontzet.

6. De website van de SJK/SJKK is actief en up to date. Heeft u suggesties enz., laat het weten. Wilt u uw website laten “linken”, laat het ons weten. Graag willen wij ook van de vertegenwoordigers van de lidorganisaties/scholen enz. de E-mailadressen. De bestuurders van de lid organisaties krijgen een nieuw inlognummer/code gegeven zodat u gegevens/info kunt raadplegen die alleen voor u en of uw organisatie van belang is/kan zijn.

7. In 2017 zal de opleiding voor leraar Martial Arts weer van start gaan als er kandidaten zijn. De deelnemers moeten, in principe, in het bezit zijn van minimaal 2e dan ( diploma van de SJK ). In bijzondere omstandigheden kan daar van afgeweken worden. Bij de nieuwe cursus zal het bestuur gesprekken aangaan met de docenten Er zal bij de nieuwe opzet geen gebruik meer gemaakt gaan worden van alle docenten. LET OP: Voor 1 juni 2017 moet er een aanvraag ingediend worden inzake competenties. De opleidingen worden competentiegericht, dus niet meer zoals het klassieke model. Landelijke bonden kunnen/mogen zelf de opleidingen verzorgen en worden niet meer gecontroleerd door de gecommitteerden, deze zijn sinds 2008 niet meer in functie. Dus op de diploma’s komt geen handtekening meer van een gecommitteerde. Er zal ook gekeken welke en hoeveel competenties de kandidaat heeft i.v.m. mogelijke vrijstellingen.

8. De Wedstrijd en Organisatie Commissie is weer actief.

9. Examens vanaf 1e dan dienen aangevraagd te worden bij het bestuur ( ledenadministratie). De examens kunnen worden gehouden in aanwezigheid van het bestuur (bestuursbesluit).

10. Toernooien organiseren onder de vlag ( auspiciën) van de SJK/SJKK kan alleen met uitdrukkelijke toestemming van het bestuur. Daarom is het van belang om alle info ruim van tevoren op te sturen. De activiteiten moeten zichzelf bedruipen.

11. Wij willen graag de deelnemers aan de opleiding scheidsrechter SJK van harte feliciteren. Ook de opleiders willen wij niet vergeten te complimenteren met het behaalde resultaat. Mochten er punten voor verbetering vatbaar zijn, dan willen wij dat graag horen.

12. Wie ( welke schoolorganisatie)wil de volgende stage/training van de SJK/SJKK organiseren in 2017/2018? We hebben gemerkt dat de afgelopen jaren er niet veel belangstelling was om een stage te organiseren. Toch is het belangrijk om de contacten te onderhouden. De EUJJS, samen met de SJK/SJKK, heeft aangegeven dat zij in juni en september 2017 een trainingsweekend wil organiseren in Frankrijk ( Dordogne) , alleen voor de echte volhouders/doeners. Een uitdaging!! In dat weekend zullen verschillende aspecten van karate, ju jitsu, police selfdefence , krav maga en uiteraard verschillende testen aan bod komen. In februari 2017 zal er een mailing worden verstuurd. Mocht er veel belangstelling zijn, dan wordt er overwogen een extra weekend te plannen. Wij willen ook dhr. R. Heijne bedanken voor zijn inzet, organiseren van stages/wedstrijden en het blijvend onderhouden van zijn internationale contacten.Ook DIM MAK Europe heeft aangegeven een stage/clinic DIM MAK te verzorgen. Info volgt.

13. De SJK/SJKK is aangesloten bij de World Budo Foundation. De WBF is bezig een aansluiting te verkrijgen bij de SPORTACCORD/IOC. Volgens de laatste berichten zal dat zeker nog enige tijd gaan duren. Dit komt door het debacle van de WOMAF, u reeds bekend. Ook is de SJK/SJKK aangesloten bij de WKC. Door aansluiting bij deze organisatie heeft de SJK/SJKK het recht mee te doen aan alle wedstrijden van de WKC (uiteraard), maar ook bij erkend door het IOC.

14. Let op!! Via de Gemeente waar u zetelt, kunt u voor uw vrijwilligers een gratis verzekering afsluiten. Vraag ook bij uw gemeente de folders aan voor subsidie. Als u lid bent ( in dit geval van de SJK/SJKK) kunt u per leerling een subsidiebedrag aan vragen. Stuur dan wel uw ledenlijsten op, zodat wij die kunnen accorderen. Ook vragen de Gemeentes tegenwoordig een “Eigen Verklaring” Governance Code.

15. De SJK heeft weer speldjes en emblemen laten maken. Deze zijn te koop voor respectievelijk € 4,00 en € 7,00.

16. De Algemene Ledenvergadering wordt in 2017 gehouden na overleg met de lid organisaties en gepland op een zaterdag in Sportschool A. Geesink, A. Geesinkstraat 13. Het is van belang dat u komt.

17. Let op!! Onderstaande info is zeer belangrijk:

Wetsvoorstel stilzwijgende verlenging lidmaatschappen is aangenomen
De Wet van 26 november 2010 met betrekking tot de stilzwijgende verlenging van abonnementen en lidmaatschappen aangenomen en gepubliceerd in het Staatsblad op 30 november 2010.
Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar blijft mogelijk voor (sport)verenigingen indien het lid niet opzegt. (Sport)verenigingen dienen de leden wel de noodzakelijke informatie met betrekking tot opzegging van het lidmaatschap eenvoudig te verschaffen via website (opvallend op de hoofdpagina) of ledenblad
(op één van de eerste drie pagina’s). De ingangsdatum is: 1 december 2011.

Ingevolge deze wetswijziging wordt aan art. 2:35 BW een nieuw lid toegevoegd. De tekst hiervan luidt als volgt:
“De vereniging draagt er zorg voor dat de leden de voor opzeggingen van het lidmaatschap noodzakelijke informatie eenvoudig kunnen raadplegen. De informatie wordt in ieder geval opvallend vermeld op de hoofdpagina van de website en op bladzijde 1, 2 of 3 van het ledenblad, indien een vereniging gebruik maakt van deze communicatiemiddelen.”

Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar blijft daardoor mogelijk voor (sport)verenigingen indien het lid niet opzegt. (Sport)verenigingen dienen de leden wel de noodzakelijke informatie met betrekking tot opzegging van het lidmaatschap eenvoudig te verschaffen via website (opvallend op de hoofdpagina) of ledenblad (op één van de eerste drie pagina’s). De leden hoeven dus niet jaarlijks persoonlijk een brief of mail te krijgen waarin gevraagd wordt of zij nog lid willen blijven.


(15 december 2016)


Met sportieve groet,

Namens het bestuur van de SJK/SJKK


Dhr. A. van Mildert

 


  De situatie bij de FOG (nog steeds actueel in 2016)

Boek over de situatie bij de FOG

Het bestuur van de SJK heeft besloten om een boek uit te laten geven over de situatie bij de FOG, waarin alle informatie, met naam en toenaam, wordt vermeld. Het betreft trouwens informatie die bij iedereen al bekend is.
De boeken worden naar alle universiteiten, sportbonden enz gestuurd.

Misbruik van sportgelden

De perikelen rond de FOG zijn nog steeds niet voorbij.
In het juni nummer van het Nederlandse vechtsportblad Mixed Fight (verkrijgbaar in de grotere kiosk) staat een nogal kritisch artikel van Fred Royers die verschillende belanghebbenden heeft geïnterviewd.
Voor wie meer wil weten:
lees dit blad.

Het is een gekke situatie: FOG bestuursleden worden weggestemd (ik was een bijzitter bij die vergadering) maar weigeren weg te gaan en krijgen dan blijkbaar ook nog de steun van NOC*NSF die de hele situatie oogluikend toestaat en er het beste van hoopt, zo bleek in mijn laatste telefoongesprek met het NOC*NSF waarin de hoop werd uitgesproken dat de voormalige voorzitter van de FOG, die wederom een dubbelfunctie bekleedt, een van zijn functies zal neerleggen.

De hele onvrede begon met het misbruik van subsidiegelden door enkele bestuursleden van de FOG en nu de oude garde wederom schijnbaar stevig in het zadel zit is het gevaar groot dat dit misbruik steeds grotere vormen zal aannemen.

Overigens lijkt dit misbruik van sportgelden schering en inslag te zijn in het IOC dat na een idealistische
start onder Avery Brundage na 2001 onder de nieuwe voorzitter Samaranch een geldverkwistend instituut werd (zie Martin van den Heuvel: Geschonden Ringen).

Jammer jammer jammer. Ook in Nederland hebben NOC leden onder journalistiek vuur gelegen omtrent misstanden en dit alles gaat natuurlijk ten koste van de atleten.

Met geld en macht is moeilijk om te gaan, helaas ook in Nederland.

De STN blijft voorlopig zijn eigen koers varen.

Epi v.d Pol

***

 

Onderstaand vindt u een kort verslag van de bestuurssituatie bij de FOG en hoe het zover heeft kunnen komen dat een paar mensen zichzelf als bestuurder benoemen en organisaties die willen dat de democratische grondbeginsels worden nageleefd, worden geroyeerd of niet worden toegelaten tot vergaderingen.

De komende weken/maanden zullen wij ( als bestuur) een gedetailleerd verslag doen op deze site van wat er de afgelopen 1 ½ jaar precies is gebeurd. Met het noemen van namen is het niet de bedoeling mensen onnodig te kwetsen of smaad te plegen, maar wordt er een reële weergave gedaan van wat er zich heeft afgespeeld.

Organisaties en bestuurders die besproken gaan worden, zijn:

De heren Dielissen, Cleveringa, Verschuur, Beretti en Heuvelmans

Nederlandse Kendo Renmei ( dhr. Odinot)

Kuydo Renmei Nederland ( de heren van Zanten en de Wekker)

Nederlandese Pencak Silat Bond ( het echtpaar Fredriksz, vrienden van de afgezette voorzitter)

Kempo Associatie Nederland ( dhr. Hartman). Dhr. Hartman was gekozen als bestuurslid van de FOG en hij heeft deze functie ook aanvaard tijdens de vergadering van 29 januari 2005, Helaas was zijn geheugen niet zo goed en wist, na een gesprek met dhr. Dielissen, naar wij vernomen hebben, niet meer dat hij een dergelijke functie had aanvaard.

Stichting Kungfu Wushu ( de heren Wachtberger en Verschuur) De heer wachtberger heeft, naar wij hebben vernomen, een coup gepleegd binnen de SWN om zijn positie als alleenheerser te versterken. De voorzitter van de SWN, die volgens velen goed functioneerde, werd afgezet.
Verder zullen nog vele andere personen worden besproken die het huidige bestuur steunen uit persoonlijk belang, gewin en om wraak te nemen op de organisaties die de motie van wantrouwen tegen de heren Dielissen en Cleveringa hebben gesteund.

Het zal een mooi boekwerk worden!

Alle bestuurders van het huidige (niet democratisch gekozen) bestuur en de besturen van de bij de FOG aangesloten organisaties die het eerder genoemde bestuur steunen, zullen verantwoording moeten afleggen aan de Algemene Ledenvergadering. Alle gelden zullen terug betaald moeten worden aan de FOG. In 2016 is dat naar horen zeggen nog steeds niet gebeurd.


Het doel van het bestuur van de SJK en alle bij de SJK aangesloten scholen/verenigingen , is het kiezen van een nieuw en democratisch gekozen bestuur door de organisaties die betrokken zijn geweest bij het afzetten van de heren Dielisen en Cleveringa. —


Democratie en sportorganisaties gaat dat samen? Mooie regels maken voor goed sportbestuur zoals NOC*NSF heeft gedaan: 13 regels voor Goed Sportbestuur. Het is jammer te moeten constateren dat NOC*NSF wel siert met het feit de regels te hebben opgesteld (heeft veel geld en menskracht gekost) maar de regels zelf niet toepast of laat toepassen door de bij NOC*NSF aangesloten sportorganisaties. De huidige situatie bij de FOG is een voorbeeld van het feit dat NOC*NSF een ondemocratische organisatie toelaat die elk democratisch grondbeginsel met voeten treedt. Duizenden sporters zijn de dupe geworden van een bestuur dat niet door de leden is gekozen; niet het draagvlak heeft van de organisaties; een bestuur dat zichzelf benoemd heeft en desondanks wordt gesteund door NOC*NSF. Waarom? Topsporters die niet met NK’s en WK’s (WUSHU) mogen meedoen omdat hun vader tegen het bestuur is, willekeur, machtsmisbruik enz.?
NOC*NSF heeft vele beloftes gedaan, maar zijn die nooit nagekomen. Hoe is zoiets mogelijk….

Een kort verslag van de situatie:
Na de zomervakantie 2004 begonnen een aantal lidorganisaties ( SWN, SJK, NFKO en SNN) van de Federatie oosterse Gevechtskunsten (FOG) te morren. Veel ontevredenheid bij die organisaties heeft er voor gezorgd dat zij het bestuur van de FOG niet meer zagen zitten.
De ontevredenheid is ontstaan door machtsmisbruik van 2 van de 3 bestuurders, willekeur en het gebruik van gelden door de voorzitter dhr. Gerrit Bartus Maria Dielissen voor privégebruik: opnames met de creditcard en pinpas van de FOG..

Voor 4 december 2004 werd een Algemene Ledenvergadering uitgeschreven. Ongeveer 2 weken voor die vergadering kwamen er brieven binnen bij de FOG van eerder genoemde organisaties waarin een aantal zaken werden genoemd die op de ALV besproken moesten worden, waaronder een motie van wantrouwen tegen de bestuurders de heren Dielissen en Cleveringa.
Op de ALV van 4 december 2004 wilde dhr. Dielissen de vergadering voorzitten, maar dat werd niet geaccepteerd door de verschillende organisaties. Er werd een dagvoorzitter gekozen voor deze gelegenheid. Eerst werd er gepeild of de motie besproken mocht worden. Hier werd mee ingestemd, waarna er lange tijd gesproken werd over de motie.
Na enkele uren werd de motie in stemming gebracht en werden de heren Dielissen en Cleveringa verzocht hun ontslag te nemen wat zij ook hebben gedaan. Ook moest dhr. Dielissen zijn pasjes inleveren. Hij kon daardoor geen geld meer opnemen voor privé-gebruik, hetgeen hij jaren heeft gedaan ( hetgeen ook aan dhr. Thomas v.d. Staak , accountmanager van NOC*NSF is gemeld).

Op de ALV van 4 december 2004 heeft dhr. Dr. A. van Mildert gezegd dat ook hij als bestuurder zou terugtreden. Het was in zijn optiek niet goed als hij zou aanblijven: 2 van de 3 bestuurders weg en de derde zou blijven is geen optie; het hele bestuur moest weg. Op 12 april 2005 heeft hij dan ook zijn functie als secretaris neergelegd.

Op 4 december 2004 is er een commissie gevormd om te komen tot een nieuw bestuur ( dhr. H. de Wekker en dhr. Dr. A. van Mildert). Na 4 december 2004 is er overleg gepleegd met NOC*NSF over deze zaak. Men wilde helpen met de herstructurering van de FOG. Ook is er op de ALV van 4 december 2004 met de heren Dielissen en Cleveringa de afspraak gemaakt om op 10 december 2004 de administratie over te dragen en een controle door NOC*NSF te laten doen. Beide heren zijn conform de wens van de ALV uitgeschreven uit het register van de KvK ( zij waren tenslotte geen bestuurder meer). Op 10 december 2004 wilden de heren niets inleveren. Juist datgene waarvan zij beschuldigd werden, deden zij weer: machtsmisbruik, manipulatie, leugens en bedrog.

In december 2004 bleek dat de beide heren zo ongeveer 16.000 Euro naar hun privé rekeningen hadden overgemaakt. Er is dan ook aangifte gedaan van verduistering en er is aangegeven dat zij de eigendommen van de FOG (administratie, computer enz) niet wilden inleveren.

Op 29 januari 2005 is er een buitengewone ALV gehouden en is er een nieuw bestuur gekozen voor de FOG. Dhr Oei, dhr. Van Rijn, dhr. Hartman, dhr. Lambrecht en dhr. Dr. A. van Mildert (voor een korte periode, zoals hij al had aangegeven).
Dhr. Mr. Schut, advocaat voor de FOG , dhr. Thomas van de Staak ,accountmanager voor NOC*NSF, (hij heeft meegeholpen met de verkiezingen) en dhr. Mr Kollen, advocaat voor de heren Dielissen en Cleveringa waren hierbij aanwezig.
Er werd gezegd dat de ALV van 4 december 2004 niet rechtsgeldig was en dat de heren Dielissen en Cleveringa de bestuurders waren. 2 dagen voor de ALV is er nog overleg geweest met NOC*NSF omdat er werd gezegd dat de beide heren aanwezig zouden zijn en stampij zouden maken.
De voorzitter van NOC*NSF mevrouw Erika Terpstra gaf in een gesprek met dhr. dr. A. van Mildert en dhr. Frank Philipoom op 27 januari 2005 enkele adviezen voor de te volgen procedure. Dhr. Thomas v.d. Staak heeft van het gevoerde gesprek een kort verslag opgestuurd. Helaas kreeg dhr. T. v.d. Staak later iets van een geheugenverlies!! Jammer voor zijn functioneren in zijn nieuwe functie in Arnhem als directeur sport!!

Na 29 januari 2005 begon de grote ellende: De nieuwe bestuursleden werden bestookt met allerlei dreigbrieven van dhr. Mr. Kollen, hun advocaat. Ook werden verklaringen rondgestuurd ( allemaal dezelfde opzet, men hoefde alleen de naam in te vullen en te ondertekenen, waarin werd gesteld dat de toch de heren Dielissen en Cleveringa bestuurders waren. Om toch zekerheid te hebben/krijgen over het ontslag van de heren Dielissen en Cleveringa hebben drie bonden geheel conform de statuten van de FOG opgeroepen bijeen te komen voor een algemene ledenvergadering ( rechtsgeldig volgens de statuten) op 12 april 2005 te Utrecht in het kantoor van de FOG.
Korte tijd voor deze vergadering ( lange tijd nadat de lidorganisaties de vergadering hadden uitgeschreven) schreven dhr. Dielissen en Cleveringa voor de zelfde dag ( 12 april ) ook een ALV uit te De Bilt.

Op 12 april zijn aanwezig geweest op de ALV te Utrecht: Dhr. Drs. K. Oei ( penningmeester FOG en namens het wushu), dhr. Mr. Den Ottolander (juridisch adviseur) , dhr. Lambrecht ( bestuurder FOG en SNN), dhr. T. van Rijn ( voorzitter FOG), tevens namens de NFKO), dhr. Ing. Waning, kandidaat voor secretaris, Dhr. Dr. F. Frank Philipoom ( waarnemend voorzitter SJK, dhr. V.d. Spek ( wushu), dhr. R. Gruis ( wushu). Op die avond, tijdens die ALV werd nogmaals bevestigd dat beide heren na een motie van wantrouwen ontslag hebben genomen en voor zover zij dat niet hadden gedaan alsnog ontslagen werden.
Na 12 april 2005 hebben de heren Dielissen met zelfgemaakte notulen de toenmalige bestuursleden van de FOG ( gekozen op 29 januari 2005) laten uitschrijven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht en de notulen van de vergadering van 4 december 2004 zo aangepast dat alles weer in hun voordeel was.

Nadien begon weer de ellende: Er werd een bestuur gevormd door een stel vrienden van de heren Dielissen en Cleveringa. Het doel : WRAAK NEMEN op de organisaties die de motie van wantrouwen hadden ondersteund. De grote organisaties van de FOG (NFKO, SJK, SNN en een groot deel van het Wushu: 2000 van de 2400 leden die destijds ook voor de motie stemden) werden op hun vergaderingen niet uitgenodigd. Smaad werd gepleegd. Mensen die voor hun lol besturen werden aan alle kanten zwart gemaakt en aangevallen door de heren Dielissen, Cleveringa en Verschuur.
En dit gaat nog steeds door. Waarom? Als zij geen bestuurslid zijn, dan krijgen ze geen vergoedingen meer en kunnen ze geen leuke reisjes maken op kosten van de FOG. Ook hebben zij geen status meer en kunnen ze geen dictatortje meer spelen.
Eerst werd er gezegd: “Wij ( NOC*NSF) willen niets meer met de heren Dielissen en Cleveringa te maken hebben, zij moeten aftreden anders zetten wij de subsidie stop”. Er moeten democratische verkiezingen komen en lidorganisaties mogen niet geroyeerd worden.
Voor het bijwonen van Algemene Ledenvergaderingen, krijgen wij ( SJK, NFKO, SNN en het Wushu gedeelte) geen gelegenheid. Het bestuur van de FOG benadert de lidorganisaties van de SJK met veel beloftes om de leden maar weg te laten gaan bij de SJK ( uithollen heet dat, om de lidorganisaties van de FOG kleiner te maken zodat zij geen stem meer hebben) en zich aan te sluiten bij hen. Verdeel en heers! Schande. Zo gaat dat in Nederland. Niet alleen bij de FOG, ook gemeentes kunnen er wat van.

NOC*NSF praat over 13 regels voor goed sportbestuur!! Zelf doet NOC*NSF er niets aan. Ook een wassen neus ??
Wij ( SJK, NFKO, SNN en de duizenden Wushu beoefenaars) voelen zich in de steek gelaten. Maar wij kunnen u zeggen dat wij daar geen genoegen meer mee nemen. Het heeft al te lang geduurd. NOC*NSF laat een ondemocratisch en een niet door de leden gekozen bestuur zitten en hun gang gaan. Een dergelijk bestuur heeft geen draagvlak.

Bovenstaand stuk is in een notendop het verhaal. Uiteraard hebben wij nog niet elk detail kunnen benoemen. De komende weken wordt alles in detail verteld en geplaatst op onze site.

In 2011, 2012 en 2013 gaf dhr.  Wachtberger aan dat de situatie bij de FOG nog steeds niet is veranderd en en nog steeds gesteund wordt door NOC*NSF. Delissen zit nog steeds in het bestuur en zwaait de scepter.

Wij hebben horen zeggen dat de situatie in 2016 niet is veranderd, problemen hetzelfde zijn, ledental is hard teruggelopen en alleen de gekozen leden kiezen het bestuur.

Wordt vervolgd.