Wat en voor wie is de SJK/SJKK?

De Stichting Japanse Krijgskunsten is een in 1990 opgericht federatief verband van sportbonden/verenigingen/stichtingen op het gebied van de oosterse gevechtskunsten, niet zijnde judo, karate-do. De SJK/SJKK is lid van: de World Karate Confederation, World Budo Foundation, verschillende internationale Hapkidofederaties en nog vele ander Internationale Organisaties.

Als organisatie streeft de SJK/SJKK, zoals verwoord in artikel 2 van haar statuten, de volgende doelen na :

De SJK/SJKK heeft ten doel de bevordering van de kennis en uitoefening van oosterse gevechtskunsten en de organisatie, coördinatie en bundeling van deze kunsten in Nederland en voorts alles te doen wat voor vorenstaande bevorderlijk kan zijn, in de meest ruime zin van het woord,

De SJK/SJKK treedt op als overkoepelende organisatie van rechtspersonen in Nederland die van de SJK/SJKK. De bevordering van Wetenschappelijk onderzoek naar de relaties van Japanse Krijgskunsten met het Shintoisme. Het geven van opleidingen, cursussen en seminars op het gebied van onderwijs in Japanse en Koreaanse Krijgskunsten.

Aansluiting bij de SJK/SJKK of bij een van haar organisatie/platformen is mogelijk voor:

In Nederland gevestigde verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid en stichtingen/scholen, welke een oosterse gevechts- en/of zelfverdedigingskunst en anderszins een vechtsport doen beoefenen , mits zij voldoen aan de gestelde Toelatingseisen voor kandidaat-leden van de SJK/SJKK. Vanaf 2015 is het ook mogelijk voor organisaties die Bootcamps en anderszins evenementen organiseren ter ondersteuning van Martial Arts om lid te worden van de SJK/SJKK.

U kunt ook kiezen via onze website www.japansekrijgskunsten.nl voor de eigen internet websites van de betreffende aangesloten bonden/verenigingen/stichtingen. In 2017 zal het ook mogelijk zijn voor de aangesloten organisaties, indien deze nog geen website beheren, een eigen website te maken via de SJK/SJKK.


Welke diensten verricht de SJK/SJKK voor haar leden?

Gesprekspartner en adviseur
Dit houdt in dat de SJK/SJKK de belangen van haar leden behartigt. Vaak ook worden contacten onderhouden met gemeentes (bijvoorbeeld via gemeentelijke sportraden), alsook met ambassades van de landen waaruit de bij de SJK/SJKK en WBF aangesloten disciplines afkomstig zijn.

Voorts onderhoudt de SJK/SJKK contacten met andere sportbonden, in het bijzonder met die bonden die ook vechtsporten verenigen. Dit gebeurt zowel op nationaal als op internationaal niveau, zowel met nationaal erkende als niet nationaal erkende vechtsportbonden. De SJK/SJKK adviseert en ondersteunt haar lidorganisaties ook in bestuurlijke, organisatorische en juridische zaken.

Subsidies
Activiteiten van haar lidorganisaties op het gebied van zowel topsport (nationale selecties, EK’s en WK’s) als breedtesport ondersteunt de SJK/SJKK financieel middels het periodiek aanvragen en verdelen van subsidies.

Kwaliteitsbevordering
De kwaliteit van de beoefening van oosterse gevechtskunsten probeert de SJK/SJKK de verhogen middels:
Het vaststellen en bewaken van regels (gedragscodes voor zowel organisaties, leraren als individuele beoefenaren).
De aanbieding van cursussen en opleidingen.

De rijkserkende opleiding van Leraar Martial Arts is hier een voorbeeld van.
Dopingcontroles. De SJK/SJKK volgt het dopingreglement zoals aangenomen door de WADA.

Collectieve verzekering
Alle geregistreerde beoefenaren van bij de SJK/SJKK aangesloten sportbonden/leden zijn collectief verzekerd tegen ongevallen tijdens trainingen en bij deelname aan wedstrijden.

Public Relations
De SJK/SJKK bedrijft public relations voor de oosterse gevechtskunsten in Nederland in het algemeen en voor de sporters van de lidorganisaties in het bijzonder.

Dit doet de SJK/SJKK via directe voorlichting aan belangstellenden, via de pers, vakliteratuur, radio , internet en televisie, maar ook middels het aanbieden van tal van demonstratiemogelijkheden. Tevens verricht de SJK/SJKK onderzoek (marktverkenningen) naar de kansen voor nieuwe initiatieven.

Sponsoring internationale bestuursfuncties
De SJK/SJKK hecht grote waarde aan Nederlandse vertegenwoordigers in besturen van internationale gevechtssportbonden en sponsort derhalve haar leden die in Europese en/of wereldbonden bestuursfuncties bekleden.

Actieve monitoring en begeleiding mogelijke nieuwe leden
Tenslotte heeft de SJK/SJKK de taak het veld van de georganiseerde sport zo te monitoren dat zij kan beoordelen welke van de nog niet erkende vechtsportbonden bijna klaar zijn voor toetreding tot de wereld van de erkende sport om vervolgens deze bonden te begeleiden naar de aanvraag van het lidmaatschap van de SJK/SJKK.