Van: secretaris/penningmeester SJK/SJKK

Aan: Alle lidorganisaties, scholen/verenigingen die via een organisatie/platform van de SJK zijn aangesloten en andere belanghebbenden

 

Betreft: algemene zaken enz.

Bilthoven, 1 november 2017.

Geachte bestuurder,

Het jaar 2017 is alweer in de 11emaand. Om een goede start in het nieuwe seizoen 2018 te hebben, verzoekt het bestuur van de SJK/SJKK u kennis te nemen van de onderstaande punten:

 

 1. Alle lid organisaties worden verzocht hun agenda en beleidsplan voor 2018 (indien van toepassing) op te sturen naar het bureau van de SJK/SJKK, dit om dubbele planning in 2018 te voorkomen. Alle gegevens worden verwerkt in het beleidsplan 2018-2020.
 2. De administratie verzoekt u voor de ledenadministratie wijzigingen medio december 2017 op te sturen.Als het ledenaantal bekend is, krijgt u in december 2017 de rekening over 2018 toegezonden, eerder kan ook. Mocht het ledenaantal niet op uiterlijk 15 december 2017 bij ons bekend zijn, dan gaan wij uit van het ledenaantal over 2017, een correctie kan dan nog in 2018 plaats vinden.LET OP ADRES ledenadministratie: Jan Provostlaan 68 3723 RD Bilthoven.
 3. Voor eerst sinds vele jaren zal de contributie verhoogd moeten worden met € 0,50 per lid per jaar. De ledenlijsten moeten “up to date” zijn en ingeleverd worden dat i.v.m. de sportongevallenverzekering. Afgelopen jaar heeft niet elke aangesloten organisatie/school de ledenlijsten aangeleverd en niet het benodigde aantal leden opgegeven !!, dus er kunnen dan problemen ontstaan als er iets gebeurd: een ongeval zit een klein hoekje.
 4. De sportongevallenverzekering loopt bij de AON (wilt u de polis ontvangen per mail, geef dat dan aan), De SJK heeft een verzekering afgesloten conform aanbevelingen NOC*NSF voor ongevallen. Gedekt is ongevallen collectief: overlijden en blijvende invaliditeit. Wilt u een extra dekking voor ziektekosten, dan kost dat per lid per jaar € 1,60 extra. U dient aan te geven of u dat wilt of niet. Voor die leden betaalt u dan boven de contributie € 1,60 extra per jaar. Volgens assuradeurs wordt er niet altijd gelijk uitgekeerd voor ziektekosten bv: tandarts, omdat degene dat het veroorzaakt heeft aansprakelijk gesteld moet worden. Hij/zij kan dan aanspraak maken op zijn/haar WA-verzekering. Ook organisaties uit het buitenland (Europa) die zich bij u willen aansluiten of rechtstreeks bij de SJK, zijn verzekerd.
 5. Als de aangesloten school/lidorganisatie enz. van de SJK/SJKK, nog niet al hun leden heeft opgegeven, dan kan men geen toegang krijgen tot het platformoverleg van de SJK/SJKK in de maand maart/april 2018.
 6. Let op! Opzegging van het lidmaatschap van de SJK kan alleen 3 maanden voor het verstrijken van het kalenderjaar bij aangetekend schrijven.

Artikel 17 van het huishoudelijk reglement van de SJK bepaalt:

            De contributie/donatie-plicht van een bij de SJK aangesloten organisatie eindigt:

 1. aan het einde van het boekjaar, indien een aangesloten or­ganisatie met inachtneming van na te noemen opzegtermijn (3 maanden voor het verstrijken van het kalenderjaar per aangetekend schrijven) in de loop van het boekjaar opzegt;
 2. De aangesloten organisatie/rechtspersoon of privéonderneming of anderszins aangeslotenen hebben een opzegtermijn 3 maanden voor het verstrijken van het kalenderjaar;
 3. De opzegging dient per aangetekend schrijven te geschieden;
 4. met ingang van de datum waarop de beëindiging effectief is, indien de SJK de aansluiting van de organisatie opzegt of deze daarvan ontzet.

 

 1. De website van de SJK/SJKK is actief en up to date. Heeft u suggesties enz., laat het weten. Wilt u uw website laten “linken”, laat het ons weten. Graag willen wij ook van de vertegenwoordigers van de lidorganisaties/scholen enz. de E-mailadressen.
 2. In 2017 is de opleiding Martial gestart:6 deelnemers hebben zich ingeschreven en zijn nu al enkele maanden bezig. Ook in 2018 zal de opleiding voor leraar Martial Arts weer van start gaan als er genoeg kandidaten zijn. De deelnemers moeten, in principe, in het bezit zijn van minimaal 2edan (diploma van de SJK).  In bijzondere omstandigheden kan daarvan afgeweken worden. Er zal bij de nieuwe opzet geen gebruik meer gemaakt gaan worden van alle docenten. LET OP: Voor 1 januari 2018 moet er een aanvraag ingediend worden inzake competenties. De opleidingen worden competentiegericht, dus niet meer zoals het klassieke model. Landelijke bonden kunnen/mogen zelf de opleidingen verzorgen en worden niet meer gecontroleerd door de gecommitteerden, deze zijn sinds 2008 niet meer in functie. Dus op de diploma’s komt geen handtekening meer van een gecommitteerde. Er zal ook gekeken welke en hoeveel competenties de kandidaat heeft i.v.m. mogelijke vrijstellingen.
 3. De Wedstrijd en Organisatie Commissie is volledig.
 4. Toernooien/dan examens organiseren onder de vlag auspiciën) van de SJK/SJKK kan alleen met uitdrukkelijke toestemming van het bestuur. Scheidsrechters zijn in principe aanwezig via de SJK. Daarom is het van belang om alle info ruim van tevoren op te sturen. De activiteiten moeten zichzelf bedruipen.
 5. Wie (welke school/organisatie) wil ook een stage/training van/voor de SJK organiseren in 2018? Het is belangrijk om zo contacten te onderhouden/netwerken met andere leraren/leden enz.
 6. De EUJJS heeft aangegeven dat zij in september 2018 weer een trainingsweekend wil organiseren in Frankrijk (waarschijnlijk in de Dordogne), alleen voor de echte volhouders/doeners. Een uitdaging!! In dat weekend zullen verschillende aspecten van karate, ju jitsu, police selfdefence , krav maga, kiai jitsu, Dim Mak, judo aan bod komen en uiteraard zijn er ook examentrainingen en examens. Er worden ook verschillende mogelijkheden geboden om testen af te nemen om het niveau te bepalen. In april 2018 zal er een mailing worden rondgestuurd. Kosten voor 5 dagen inclusief overnachting, training, eten en drinken en een certificaat van deelnamen € 475,00 per persoon. Noteer dat in uw agenda! Mocht er veel belangstelling zijn, dan wordt er overwogen een extra weekend te plannen.
 7. De Stichting Koreaanse Krijgskunsten i.s.m.de Hapkido Bond Nederland geeft ook in 2018 weer verschillende stages (zie website www.hapkidobond.nl) en organiseert kampioenschappen Ook Jitsuers zijn van harte welkom om mee te doen met de “open” onderdelen.
 8. De EUJJS houdt ook 1 x per maand een training in Utrecht in verschillende disciplines. Doe een keer mee!!
 9. Stichting Dim Mak Europe houdt ook in 2018 weer vele bijeenkomsten (lessen) door het land.

 

19 nov 17        Oirschot          09:30-13:30

14 jan 18         Utrecht            09:30-13:30

18 feb 18         Oirschot          09:30-13:30

25 mrt 18        Culemborg      09:30-13:30

22 apr 18         Oirschot          10:00-12:00

06 mei 18        Oirschot          09:30-13:30

03 jun 18        Culemborg       09:30-13:30

 

 

 

Waarom Kyusho Jitsu/Dim Mak:

 

Het doel dat men met Kyusho Jitsu/Dim Mak kan bereiken is om de bestaande krijgskunst technieken te verbeteren en dus ook de essentie van de technieken te kunnen herleiden.
Daarom kan Kyusho Jitsu/Dim Mak goed in iedere op zichzelf staande krijgskunst toegepast kan worden. Bij Dim Mak Europe streeft men ernaar om met de kennis van Dim Mak de krijgskunstenaar (ongeacht welke krijgskunst) naar een hoger niveau te brengen.

 

 

 1. De SJK/SJKK is aangesloten bij de World Budo Foundation. De WBF is bezig een aansluiting te verkrijgen bij Sportaccord.
 2. Let op!! Via de Gemeente waar u zetelt, kunt u voor uw vrijwilligers een gratis verzekering afsluiten. Vraag ook bij uw gemeente de folders aan voor subsidie. Als u lid bent (in dit geval van de SJK) kunt u per leerling een subsidiebedrag aan vragen. Stuur dan wel uw ledenlijsten op, zodat wij die kunnen accorderen.
 3. De Algemene Ledenvergadering wordt in 2018 gehouden na overleg met de lid organisaties en gepland op een zaterdag in Sportschool A. Geesink, A. Geesinkstraat 13. Het is van belang dat u komt.
 4. Via de Hall of Fame kunt u uzelf of een van uw leraren/leerlingen opgeven voor een Award: kan aanstormend talent zijn, een bestuurder of iemand van uw organisatie of school die zich heeft ingezet voor Budo in het algemeen enz. De uitreiking zal zijn op 7 april 2018 in Tiel plaatsvinden. Overdag zijn er trainingen op 10 velden, lessen worden ook gegeven door internationale leraren (mocht uzelf ook interesse hebben om les te geven op die dag, dan kunt u zich via de website opgeven) en ’s avonds is er een groot galadiner. Enkele leraren/assistenten en leden van de SJK zijn al genomineerd/voorgedragen. Het bestuur van de SJK zal u ondersteunen in uw aanvraag. Zie verder: ima-halloffame.com

Met sportieve groet,

Namens het bestuur van de SJK/SJKK