StichtingJapanse Krijgskunsten brief aan onze leden

Herstarten lessen in Coronacrisis (update 26 april 2020).

Belangrijk: Niet zomaar alle maatregelen tegen corona overboord gooien. Gebruik het gezond verstand en let op hygiëne.

SJK Nieuwsbrief oktober 2021

Van: secretaris/penningmeester SJK

Aan: Alle lid organisaties, scholen/verenigingen die via een organisatie/platform van de SJK zijn aangesloten en andere belanghebbenden.

Betreft: algemene zaken enz.

Geachte bestuurder,

Het bestuur van de SJK is blij dat de scholen/organisaties weer in groepen mogen trainen, wedstrijden weer doorgang kunnen vinden en de afstand van 1,5 m is vervallen. Maar gebruik het gezond verstand en kijk wat voor jullie organisatie goed is. Hygiëne is en blijft belangrijk, corona of niet. Het bestuur hoopt dat er nu weer trainingen en wedstrijden georganiseerd gaan worden. Stuur ook eens een uitnodiging naar andere organisaties, doe een keer mee met trainingen van andere lid organisaties.

SUCCES!

En verder:

Het jaar 2021 is alweer in de 10e maand. Om in 2022 een goede start te hebben, verzoekt het bestuur van de SJK u om kennis te nemen van de onderstaande punten:

 • Alle lid organisaties worden verzocht hun agenda en beleidsplan voor 2022 (indien van toepassing) op te sturen naar het bureau van de SJK, dit om dubbele planning in 2022 te voorkomen. Alle gegevens worden verwerkt in het beleidsplan 2022-2026.
 • De administratie verzoekt u voor de ledenadministratie wijzigingen voor 1 december 2021 op te sturen/door te geven. Wanneer het ledenaantal bekend is bij de SJK, krijgt u in december 2021 de rekening over 2022 toegezonden. Mocht het ledenaantal niet op uiterlijk 7 december 2021 bij ons bekend zijn, dan gaan wij uit van het ledenaantal over 2021, een eventuele correctie kan dan nog in 2022 plaats vinden.

LET OP ADRES ledenadministratie: Jan Provostlaan 68, 3723 RD Bilthoven.

 • De contributie zal niet worden verhoogd. De ledenlijsten moeten “up to date” zijn en ingeleverd worden i.v.m. de sportongevallenverzekering. Afgelopen jaar heeft niet elke aangesloten organisatie/school de ledenlijsten aangeleverd! Er kunnen problemen ontstaan als er iets gebeurt: een ongeval zit een klein hoekje.
 • De SJK heeft een sportongevallenverzekering afgesloten conform aanbevelingen NOC*NSF voor ongevallen. Deze verzekering loopt bij de AON. Gedekt is ongevallen collectief: overlijden en blijvende invaliditeit. Wilt u een extra dekking voor ziektekosten, dan betaalt u een meerprijs (op aanvraag). U dient het aan te geven als u dat wilt. Volgens assuradeurs wordt er niet altijd gelijk uitgekeerd voor ziektekosten bv: tandarts, omdat degene die het veroorzaakt heeft aansprakelijk gesteld moet worden. Hij/zij kan dan aanspraak maken op zijn/haar WA-verzekering. Ook organisaties uit het buitenland (Europa) die zich bij u of rechtstreeks bij de SJK willen aansluiten, zijn verzekerd.
 • Let op! Opzegging van het lidmaatschap (als organisatie) van de SJK kan alleen 3 maanden voor het verstrijken van het kalenderjaar bij aangetekend schrijven.

 Artikel 17 van het huishoudelijk reglement van de SJK bepaalt:

De contributie/donatie-plicht van een bij de SJK aangesloten organisatie eindigt:

 1. Aan het einde van het boekjaar, indien een aangesloten or­ganisatie met inachtneming van na te noemen opzegtermijn (3 maanden voor het verstrijken van het kalenderjaar per aangetekend schrijven) in de loop van het boekjaar opzegt;
 2. De aangesloten organisatie/rechtspersoon of privéonderneming of anderszins aangeslotenen hebben een opzegtermijn 3 maanden voor het verstrijken van het kalenderjaar;
 3. De opzegging dient per aangetekend schrijven te geschieden;
 4. met ingang van de datum waarop de beëindiging effectief is, indien de SJK de aansluiting van de organisatie opzegt of deze daarvan ontzet.
 • De website van de SJK is actief en up to date. Heeft u suggesties enz., laat het weten. Wilt u uw website laten “linken”, laat het ons weten. Graag willen wij ook de e-mailadressen van de vertegenwoordigers van de lid organisaties/scholen enz. i.v.m. het toezenden van info, opleidingen enz.
 • In 2022 hopen we dat de opleiding voor leraar Martial Arts weer van start kan gaan als er genoeg kandidaten zijn.  De deelnemers moeten, in principe, in het bezit zijn van minimaal 2eIn bijzondere omstandigheden kan daarvan afgeweken worden. LET OP: Voor 1 januari 2022 moet er een aanvraag ingediend worden inzake vrijstelling competenties (EVC). De opleidingen worden competentiegericht, dus niet meer zoals het klassieke model. Landelijke bonden kunnen/mogen zelf de opleidingen verzorgen en worden niet meer gecontroleerd door de gecommitteerden, deze zijn sinds 2008 niet meer in functie, op de diploma’s komt geen handtekening meer van een gecommitteerde. Er zal gekeken worden welke en hoeveel competenties de kandidaat heeft i.v.m. mogelijke vrijstellingen.
 • Toernooien/dan examens organiseren onder de vlag auspiciën van de SJK kan alleen met uitdrukkelijke toestemming van het bestuur. Scheidsrechters zijn in principe aanwezig via de SJK. Daarom is het van belang om alle info ruim van tevoren op te sturen. De activiteiten moeten zichzelf bedruipen.
 • Het bestuur van de SJK heeft weer een stage/training in maart 2022 gepland, tenzij het door nieuwe corona maatregelen niet mogelijk is. Informatie over deze stage zult u t.z.t. ontvangen.  Het is belangrijk om zo contacten te onderhouden/netwerken met andere leraren, leden enz. Zie voor verdere informatie: www.japansekrijgskunsten.nl.
 • In november 2022 organiseert de SJK weer een applicatiecursus voor docenten, assistenten en zij die in opleiding zijn. Een echte aanrader. De cursus in februari 2019 was een succes te noemen.
 • De EUJJS heeft aangegeven dat zij in september 2022 weer een trainingsweekend wil organiseren in Frankrijk (waarschijnlijk in de Dordogne), alleen voor de echte volhouders/doeners. Een uitdaging!! In dat weekend zullen verschillende aspecten van Karate, Ju Jitsu, Police Selfdefence, Krav Maga, Kiai Jitsu, Dim Mak, Judo enz. aan bod komen en uiteraard zijn er ook examentrainingen en examens. Er worden tijdens dat trainingsweekend ook verschillende mogelijkheden geboden om testen af te nemen om het niveau te bepalen. In april 2022 zal er een mailing worden rondgestuurd. Kosten voor 5 dagen inclusief overnachting, training, eten en drinken en een certificaat van deelname zullen in april 2022 bekend zijn. Noteer het in uw agenda! Mocht er veel belangstelling zijn, dan zal er overwogen worden een extra weekend in te plannen.
 • De Stichting Koreaanse Krijgskunsten i.s.m. de Hapkido Bond Nederland geeft ook in 2022 weer verschillende stages (zie website hapkidobond.nl en www.japansekrijgskunsten.nl onder het kopje evenementen) en organiseert kampioenschappen Hapkido. Ook andere disciplines zijn van harte welkom om mee te doen met de “open” onderdelen.
 • De EUJJS houdt ook 1 x per 2 maanden een training in Utrecht in verschillende disciplines. Doe een keer mee!
 • In Ter Apel: NK Shotokan. Verdere info volgt op de website. Voor info kunt u ook contact opnemen met dhr. R. Heijne.
 • Let op!! Via de Gemeente waar u zetelt, kunt u voor uw vrijwilligers een gratis verzekering afsluiten. Vraag ook bij uw gemeente de folders aan voor subsidie. Er worden allerlei projecten gefinancierd. Als u lid bent (in dit geval van de SJK) kunt u waarschijnlijk per leerling een subsidiebedrag aan vragen. Stuur dan wel uw ledenlijsten op, zodat wij die kunnen accorderen. Het is ook mogelijk om bij uw gemeente een subsidieaanvraag in te dienen “Sportclubs duurzaam uit de crisis” na corona. Per gemeente verschillen de regels en ondersteuning. In Utrecht krijg je ondersteuning als je U-pashouders als lid hebt: kan oplopen tot € 65,- per lid. Vraag bij uw gemeente. Let wel op: u kunt alleen maar inloggen via WE-ID (E-herkenning), deze is aan te vragen via: Connected Information Systems B.V. eh-support@we-id.nl of via hun website: we-id.nl/support
 • Wilt u examen afnemen of laten afnemen van uw leerlingen of collega’s, neem dan contact op met het bureau van de SJK.
 • Let op!! Voor leraren en assistenten is het aan te bevelen een Verklaring Omtrent het Gedrag aan te vragen. Wordt in veel gevallen vereist.
 • U heeft ook al informatie ontvangen over AVG (privacyverklaring). Vergeet die niet op uw website te plaatsen. U kunt ook zelf een verklaring aanvragen via: contact@avg-programma.nl
 • De Algemene Ledenvergadering wordt in 2022 gehouden na overleg met de lid organisaties en gepland op een zaterdag. Locatie is nog niet bekend.
 • Via de International Hall of Fame (IMA) kunt u uzelf of een van uw (assistent)leraren en/of leerlingen nomineren voor een Award: kan aanstormend talent zijn, een bestuurder of iemand van uw organisatie of school die zich heeft ingezet voor Budo, leraar van het jaar enz. De uitreiking zal zijn op zaterdag 28 mei 2022 in Tiel. Overdag zullen er trainingen/stages op meerdere velden zijn, lessen worden ook gegeven door internationale leraren (mocht uzelf ook interesse hebben om les te geven op die dag, dan kunt u zich via de website opgeven) en ’s avonds is er een groot galadiner, waarbij de Awards uitgereikt zullen worden. Enkele leraren/assistenten en leden van de SJK zijn al genomineerd/voorgedragen. Het bestuur van de SJK zal u ondersteunen in uw aanvraag. Zie voor verdere informatie: ima-halloffame.com.

Met sportieve groet,

Namens het bestuur van de SJK