Stichting Japanse Krijgskunsten brief aan onze leden

Herstarten lessen in Coronacrisis (update 26 april 2020)

Vanaf 29 april mogen kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar, onder begeleiding, weer samen trainen in de buitenlucht. Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen om deze sportactiviteiten te faciliteren en te organiseren, altijd onder begeleiding van buurtsportcoaches of het kader van sportaanbieders. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen mee te doen, dus ook niet-leden van een vereniging.

Met dit protocol willen we uitvoerende partijen richting geven hoe te handelen en hen aandachtspunten voor nadere uitwerking aanreiken. Hierbij willen we zoveel mogelijk ruimte voor lokaal maatwerk te bieden, uiteraard binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM.

Degene die de sportactiviteiten organiseert en begeleidt heeft de verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten zelf en het handhaven van het protocol. De gemeente maakt afspraken met de sportaanbieders over hoe de eerste lijn van handhaving op sportaccommodaties vorm en inhoud moet krijgen. De bestuurlijke handhaving die voortvloeit uit de noodverordening ligt zoals gezegd in handen van het lokaal gezag, maar voorkomen moet worden dat dit gezag daadwerkelijk moet optreden. Een gezamenlijk optrekken in de handhaving van maatregelen heeft de voorkeur, zodat er veilig kan worden gesport zonder gezondheidsrisico’s.

Noot: Mogelijk worden er nog aanpassingen gedaan, kijk hiervoor op nocnsf.nl/sportprotocol, hier vind je altijd de meest actuele versie.

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen

Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren.

 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop
 • blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten,
 • benauwdheid of koorts;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft.
 • Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
 • blijft thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19).
 • Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis
 • blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden
 • (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);
 • hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
 • was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 • was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;
 • douche thuis en niet op de sportlocatie
 • vermijd het aanraken van je gezicht;
 • schud geen handen;
 • kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis.

Voor trainers, begeleiders en vrijwilligers

We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:

 • kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie waar je training gaat geven;
 • bereid je training goed voor. Voor 13 t/m 18 geldt houdt 1,5 meter afstand ook onderling. zorg dat er in de leeftijdsgroep van 13 t/m 18 jaar zo min mogelijk materialen gedeeld moeten worden;
 • vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar is op geen enkel moment toegestaan;
 • zorg dat de training klaar staat als de kinderen het veld op komen zodat je gelijk kunt beginnen. Laat kinderen in daartoe afgebakende ruimtes trainen;
 • maak vooraf (gedrags)regels aan kinderen duidelijk, met name voor de groep 13 t/m 18 jarigen waarbij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moet worden gehouden;
 • ga voorafgaand aan de training na bij de kinderen of zij of hun gezinsleden geen klachten hebben of een gezinslid recent positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19);
 • wijs kinderen op het belang van handen wassen en laat kinderen geen handen schudden;
 • help de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;
 • houd 1,5 meter afstand met al je kinderen en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact);
 • weet bij voorkeur wie er aanwezig zijn bij de training/activiteit, zowel leden als niet-leden;
 • volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;
 • laat kinderen niet eerder toe dan 10 minuten voor de starttijd van de training/activiteit. De kinderen moeten na afloop direct vertrekken;
 • laat kinderen gefaseerd het sportveld betreden en verlaten. Wijs ze erop dat ze na de training direct naar huis gaan;
 • zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de les/training, tenzij dat dat in specifieke gevallen noodzakelijk is;
 • hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • was of desinfecteer je handen na iedere training;
 • blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten;
 • blijft thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19).
 • Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis
 • blijven tot 14 dagen na het laatste contact.

Voor sporters

We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:

 • blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°);
 • blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • meld je tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je gemeente/sportaanbieder, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;
 • kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat;
 • reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden;
 • kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
 • kom in sportkleding naar de sportlocatie. Eventueel aanwezige kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest;
 • kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit naar de sportlocatie en wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek;
 • volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, buurtsportcoaches en bestuursleden;
 • sporters van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen (behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. Bij sporters t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde;
 • gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Als er gedeelde materialen gebruikt worden,
 • rouleer deze niet en desinfecteer reinig de materialen direct na gebruik met water en zeep of reinigingsdoekjes. Reinigen van een voetbal en dergelijke is niet nodig. Materialen die veel met de handen worden aangeraakt na gebruik reinigen;
 • neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;
 • verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie.

Voor ouders en verzorgers

We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:

 • informeer uw kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;
 • stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer;
 • meld je kind(eren) tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je gemeente/ sportaanbieder, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;
 • breng je kind(eren) alleen naar de sportlocatie wanneer er een sportactiviteit voor jouw kind(eren) gepland staat;
 • breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts;
 • breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
 • breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat uw kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet uw kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden;
 • breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
 • als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren);
 • kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit op de sportlocatie;
 • volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en
 • bestuursleden;
 • als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit en/of toiletgang, is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden;
 • direct na de sportactiviteit halen de ouder/verzorger de kinderen op van de sportlocatie/afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.

Bijlage

Aanbevelingen en suggesties

Corona-coördinator

De rol van de Corona-coördinator staat duidelijk omschreven in het protocol, maar wie is dit dan?

Denk bij de invulling vooral vanuit die rol, het is een nieuwe tijdelijke rol die iedereen die je daartoe

geschikt acht in kan vullen: een vrijwilliger van een club of juist vanuit de wijk, een buurtsportcoach, een jongerenwerker. Bekijk per locatie wie dit kan en wil doen. Benut het potentieel aan vrijwilligers die nu tijd hebben. Belangrijkste eigenschappen zijn dat iemand duidelijk is, maar geen boeman. Je wilt de mensen niet tegen je in het harnas jagen, maar juist duidelijk en positief vertellen wat kan en niet kan.

 

Begeleider van het aanbod

Je zoekt mensen die aanbod kunnen verzorgen dat in lijn is met het protocol. De klassieke trainer of

instructeur is een logisch aangewezen persoon, maar denk ook hier breder. Er zijn vast talloze mensen die nu willen bijdragen. Wellicht is het handig om te werken met een centrale trainer die de oefenvormen maakt en een paar uitvoerders die de training daadwerkelijk verzorgen.

 • Denk ook eens aan de jeugd tussen 12-18 als uitvoerder. Wellicht kan je hen na een half uurtje scholing wel voor een (kleine)groep zetten.
 • Op www.sport.nl/corona komen links naar oefenvormen per sport. Ook zullen de bonden zelf hun achterban met oefenstof inspireren.
 • Overige punten en aandachtsgebieden
 • Wat is de rol van de buurtsportcoach?
 • De buursportcoach heeft een belangrijke rol als het gaat om het aanbieden van sport in de openbare ruimte. Zet hem of haar dan ook in om begeleide activiteiten aan te bieden voor kinderen onder 12 jaar en de doelgroep van 13 tot en met 18 jaar, zowel kinderen die lid zijn van een vereniging als niet-leden.
 • De buurtsportcoach kan, als altijd, ingezet worden om kinderen en jongeren toe te leiden naar de vereniging, zeker wanneer in deze tijd accommodaties opengesteld zijn voor niet-leden. Zo kan de buurtsportcoach zorgen voor meer spreiding van de doelgroepen en voorkom je te drukke plekken in de openbare ruimte.
 • Schakel met andere partijen die sport aanbieden in de wijk om het speelschema af te stemmen en te zorgen voor spreiding, zowel qua locatie als qua doelgroepen. De buurtsportcoach is de aangewezen persoon voor deze coördinerende rol
 • Hoe betrek je welzijnsorganisaties bij je sportactiviteiten?
 • Het welzijnswerk zoals de sociale wijkteams is een belangrijke schakel in de activatie van jongeren tussen de 13 en 18 jaar, met name als het gaat om sport in de openbare ruimte.
 • Jongerenwerkers inzetten in de begeleiding van sport- en beweegactiviteiten verhoogt de kans dat de protocollen worden nageleefd.
 • Zorg dat de jongerenwerker in contact staat met de buurtsportcoach, zodat hij of zij ook op de hoogte is van activiteiten voor niet-leden op sportaccommodaties en waar nodig kan doorverwijzen om zodoende ook spreiding van de doelgroep te verzorgen.
 • Het welzijn kan ook een positieve rol spelen in de begeleiding/preventie van oneigenlijk gebruik van de sportaccommodaties als daar sprake van is (bv jongeren die zonder toestemming voetballen en geen afstand houden).
 • Overweeg in de openbare ruimte een vrijwilliger (buurtouder/RKF scholarshipper) aan te stellen als coronaverantwoordelijke die het protocol en de jongeren kent en een oogje in het zeil houdt als er geen begeleide activiteiten zijn.

NOC*NSF heeft een lijst met veelgestelde vragen opgesteld over het sportprotocol en corona. Heb je een vraag en kun je het antwoord niet vinden? Neem dan contact op met je gemeente of de supportdesk van NOC*NSF (sportsupport@nocnsf.nl)

 

SJK Nieuwsbrief oktober 2019

Van: secretaris/penningmeester SJK

Aan: Alle lid organisaties, scholen/verenigingen die via een organisatie/platform van de SJK zijn aangesloten en andere belanghebbenden.

 

Bilthoven, oktober 2019.

Betreft: algemene zaken enz.

Geachte bestuurder,

Het jaar 2019 is alweer in de 10e maand. Om in 2020 een goede start te hebben, verzoekt het bestuur van de SJK u om kennis te nemen van de onderstaande punten:

 • Alle lid organisaties worden verzocht hun agenda en beleidsplan voor 2020 (indien van toepassing) op te sturen naar het bureau van de SJK, dit om dubbele planning in 2020 en 2021 te voorkomen. Alle gegevens worden verwerkt in het beleidsplan 2020-2022.
 • De administratie verzoekt u voor de ledenadministratie wijzigingen voor 1 december 2019 op te sturen/door te geven. Wanneer het ledenaantal al bekend is bij de SJK, krijgt u in december 2019 de rekening over 2020 toegezonden, eerder kan ook. Mocht het ledenaantal niet op uiterlijk 7 december 2019 bij ons bekend zijn, dan gaan wij uit van het ledenaantal over 2019, een correctie kan dan nog in 2020 plaats vinden. LET OP ADRES ledenadministratie: Jan Provostlaan 68, 3723 RD Bilthoven.
 • De contributie zal niet worden verhoogd. De ledenlijsten moeten “up to date” zijn en ingeleverd worden i.v.m. de sportongevallenverzekering. Afgelopen jaar heeft niet elke aangesloten organisatie/school de ledenlijsten aangeleverd! Er kunnen problemen ontstaan als er iets gebeurt: een ongeval zit een klein hoekje.
 • De SJK heeft een sportongevallenverzekering afgesloten conform aanbevelingen NOC*NSF voor ongevallen. Deze verzekering loopt bij de AON. Gedekt is ongevallen collectief: overlijden en blijvende invaliditeit. Wilt u een extra dekking voor ziektekosten, dan betaalt u een meerprijs (op aanvraag). U dient aan te geven of u dat wilt of niet. Volgens assuradeurs wordt er niet altijd gelijk uitgekeerd voor ziektekosten bv: tandarts, omdat degene die het veroorzaakt heeft aansprakelijk gesteld moet worden. Hij/zij kan dan aanspraak maken op zijn/haar WA-verzekering. Ook organisaties uit het buitenland (Europa) die zich bij u of rechtstreeks bij de SJK willen aansluiten, zijn verzekerd.
 • Let op! Opzegging van het lidmaatschap van de SJK kan alleen 3 maanden voor het verstrijken van het kalenderjaar bij aangetekend schrijven.

 Artikel 17 van het huishoudelijk reglement van de SJK bepaalt:

De contributie/donatie-plicht van een bij de SJK aangesloten organisatie eindigt:

 1. Aan het einde van het boekjaar, indien een aangesloten or­ganisatie met inachtneming van na te noemen opzegtermijn (3 maanden voor het verstrijken van het kalenderjaar per aangetekend schrijven) in de loop van het boekjaar opzegt;
 2. De aangesloten organisatie/rechtspersoon of privéonderneming of anderszins aangeslotenen hebben een opzegtermijn 3 maanden voor het verstrijken van het kalenderjaar;
 3. De opzegging dient per aangetekend schrijven te geschieden;
 4. met ingang van de datum waarop de beëindiging effectief is, indien de SJK de aansluiting van de organisatie opzegt of deze daarvan ontzet.
 • De website van de SJK is actief en up to date. Heeft u suggesties enz., laat het weten. Wilt u uw website laten “linken”, laat het ons weten. Graag willen wij ook van de vertegenwoordigers van de lid organisaties/scholen enz. de e-mailadressen i.v.m. het toezenden van info, opleidingen enz.
 • In 2019 is de opleiding Martial Arts gestart: zes deelnemers hebben zich ingeschreven en zijn nu al enkele maanden bezig. Helaas zijn er ook twee deelnemers gestopt. Ook in 2020 of anders in 2021 hopen we dat de opleiding voor leraar Martial Arts weer van start kan gaan als er genoeg kandidaten zijn.  De deelnemers moeten, in principe, in het bezit zijn van minimaal 2eIn bijzondere omstandigheden kan daarvan afgeweken worden. LET OP: Voor 1 januari 2020 moet er een aanvraag ingediend worden inzake vrijstelling competenties (EVC). De opleidingen worden competentiegericht, dus niet meer zoals het klassieke model. Landelijke bonden kunnen/mogen zelf de opleidingen verzorgen en worden niet meer gecontroleerd door de gecommitteerden, deze zijn sinds 2008 niet meer in functie, op de diploma’s komt geen handtekening meer van een gecommitteerde. Er zal gekeken worden welke en hoeveel competenties de kandidaat heeft i.v.m. mogelijke vrijstellingen.
 • De Wedstrijd en Organisatie Commissie is nu volledig.
 • Toernooien/dan examens organiseren onder de vlag auspiciën van de SJK kan alleen met uitdrukkelijke toestemming van het bestuur. Scheidsrechters zijn in principe aanwezig via de SJK. Daarom is het van belang om alle info ruim van tevoren op te sturen. De activiteiten moeten zichzelf bedruipen.
 • Het bestuur van de SJK heeft weer een stage/training in maart 2020 gepland. Informatie over deze stage zult u t.z.t. ontvangen. Het is belangrijk om zo contacten te onderhouden/netwerken met andere leraren, leden enz. Zie voor verdere informatie: www.japansekrijgskunsten.nl.
 • In februari 2020 organiseert de SJK weer een applicatiecursus voor docenten, assistenten en zij die in opleiding zijn. Een echte aanrader. De cursus in februari 2019 was een succes te noemen.
 • De EUJJS heeft aangegeven dat zij in september 2020 weer een trainingsweekend wil organiseren in Frankrijk (waarschijnlijk in de Dordogne), alleen voor de echte volhouders/doeners. Een uitdaging!! In dat weekend zullen verschillende aspecten van Karate, Ju Jitsu, Police Selfdefence, Krav Maga, Kiai Jitsu, Dim Mak, Judo enz. aan bod komen en uiteraard zijn er ook examentrainingen en examens. Er worden ook verschillende mogelijkheden geboden om testen af te nemen om het niveau te bepalen. In april 2020 zal er een mailing worden rondgestuurd. Kosten voor 5 dagen inclusief overnachting, training, eten en drinken en een certificaat van deelname zullen in april 2020 bekend zijn. Noteer het in uw agenda! Mocht er veel belangstelling zijn, dan zal er overwogen worden een extra weekend te plannen.
 • De Stichting Koreaanse Krijgskunsten i.s.m. de Hapkido Bond Nederland geeft ook in 2020 weer verschillende stages (zie website hapkidobond.nl en japansekrijgskunsten.nl onder het kopje evenementen) en organiseert kampioenschappen Hapkido. Ook andere disciplines zijn van harte welkom om mee te doen met de “open” onderdelen.
 • De EUJJS houdt ook 1 x per 2 maanden een training in Utrecht in verschillende disciplines. Doe een keer mee!!
 • Stichting Dim Mak Europe houdt in 2020 hopelijk ook weer bijeenkomsten (lessen)door het land. Zie hun website!!
 • In Ter Apel: NK Shotokan zaterdag 18 april 2020. Verdere info volgt op de website. Voor info kunt u ook contact opnemen met dhr. R. Heijne.
 • Let op!! Via de Gemeente waar u zetelt, kunt u voor uw vrijwilligers een gratis verzekering afsluiten. Vraag ook bij uw gemeente de folders aan voor subsidie. Er worden allerlei projecten gefinancieerd. Als u lid bent (in dit geval van de SJK) kunt u waarschijnlijk per leerling een subsidiebedrag aan vragen. Stuur dan wel uw ledenlijsten op, zodat wij die kunnen accorderen.
 • Wilt u examen afnemen of laten afnemen van uw leerlingen of collega’s, neem dan contact op met het bureau van de SJK.
 • Let op!! Voor leraren en assistenten is het aan te bevelen een Verklaring Omtrent het Gedrag aan te vragen. Wordt in veel gevallen vereist.
 • U heeft ook al informatie ontvangen over AVG (privacyverklaring). Vergeet die niet op uw website te plaatsen. U kunt ook zelf een verklaring aanvragen via: contact@avg-programma.nl
 • De Algemene Ledenvergadering wordt in 2020 gehouden na overleg met de lid organisaties en gepland op een zaterdag. Locatie is nog niet bekend.
 • Via de International Hall of Fame (IMA) kunt u uzelf of een van uw (assistent)leraren en/of leerlingen nomineren voor een Award: kan aanstormend talent zijn, een bestuurder of iemand van uw organisatie of school die zich heeft ingezet voor Budo, leraar van het jaar enz. De uitreiking zal zijn op zaterdag 16 mei 2020 in Tiel.  Overdag zullen er trainingen/stages op meerdere velden zijn, lessen worden ook gegeven door internationale leraren (mocht uzelf ook interesse hebben om les te geven op die dag, dan kunt u zich via de website opgeven) en ’s avonds is er een groot galadiner, waarbij de Awards uitgereikt zullen worden. Enkele leraren/assistenten en leden van de SJK zijn al genomineerd/voorgedragen. Het bestuur van de SJK zal u ondersteunen in uw aanvraag. Zie voor verdere informatie: ima-halloffame.com.

 

 

Met sportieve groet,

Namens het bestuur van de SJK