Stichting Japanse Krijgskunsten brief aan onze leden

Herstart lessen in Coronacrisis  (september 2021), blijft altijd actueel.

Degene die de sportactiviteiten organiseert en begeleidt heeft de verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten zelf en het handhaven van het protocol. De gemeente maakt afspraken met de sportaanbieders over hoe de eerste lijn van handhaving op sportaccommodaties vorm en inhoud moet krijgen. De bestuurlijke handhaving die voortvloeit uit de noodverordening ligt zoals gezegd in handen van het lokaal gezag, maar voorkomen moet worden dat dit gezag daadwerkelijk moet optreden. Een gezamenlijk optrekken in de handhaving van maatregelen heeft de voorkeur, zodat er veilig kan worden gesport zonder gezondheidsrisico’s.

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen

Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren.

 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop
 • blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten,
 • benauwdheid of koorts;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft.
 • Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
 • blijft thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19).
 • Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
 • was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 • was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;

Voor trainers, begeleiders en vrijwilligers vanaf september 2021

We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:

 • kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie waar je training gaat geven;
 • wijs kinderen op het belang van handen wassen en laat kinderen geen handen schudden;
 • help de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;
 • weet bij voorkeur wie er aanwezig zijn bij de training/activiteit, zowel leden als niet-leden;
 • volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;
 • was of desinfecteer je handen na iedere training;
 • blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten;
 • blijft thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19).

Voor sporters

Voor ouders en verzorgers

We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:

 • informeer uw kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;
 • stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer;
 • meld je kind(eren) tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je gemeente/ sportaanbieder, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;
 • breng je kind(eren) alleen naar de sportlocatie wanneer er een sportactiviteit voor jouw kind(eren) gepland staat;
 • breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts;
 • breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
 • breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat uw kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet uw kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden;
 • breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
 • als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren);
 • kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit op de sportlocatie;
 • volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en
 • bestuursleden;
 • als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit en/of toiletgang, is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden;
 • direct na de sportactiviteit halen de ouder/verzorger de kinderen op van de sportlocatie/afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.

Bijlage

Aanbevelingen en suggesties

Corona-coördinator

De rol van de Corona-coördinator staat duidelijk omschreven in het protocol, maar wie is dit dan?

Denk bij de invulling vooral vanuit die rol, het is een nieuwe tijdelijke rol die iedereen die je daartoe

geschikt acht in kan vullen: een vrijwilliger van een club of juist vanuit de wijk, een buurtsportcoach, een jongerenwerker. Bekijk per locatie wie dit kan en wil doen. Benut het potentieel aan vrijwilligers die nu tijd hebben. Belangrijkste eigenschappen zijn dat iemand duidelijk is, maar geen boeman. Je wilt de mensen niet tegen je in het harnas jagen, maar juist duidelijk en positief vertellen wat kan en niet kan.

Begeleider van het aanbod

Je zoekt mensen die aanbod kunnen verzorgen dat in lijn is met het protocol. De klassieke trainer of

instructeur is een logisch aangewezen persoon, maar denk ook hier breder. Er zijn vast talloze mensen die nu willen bijdragen. Wellicht is het handig om te werken met een centrale trainer die de oefenvormen maakt en een paar uitvoerders die de training daadwerkelijk verzorgen.

 • Denk ook eens aan de jeugd tussen 12-18 als uitvoerder. Wellicht kan je hen na een half uurtje scholing wel voor een (kleine)groep zetten.
 • Op www.sport.nl/corona komen links naar oefenvormen per sport. Ook zullen de bonden zelf hun achterban met oefenstof inspireren.
 • Overige punten en aandachtsgebieden
 • Wat is de rol van de buurtsportcoach?
 • De buursportcoach heeft een belangrijke rol als het gaat om het aanbieden van sport in de openbare ruimte. Zet hem of haar dan ook in om begeleide activiteiten aan te bieden voor kinderen onder 12 jaar en de doelgroep van 13 tot en met 18 jaar, zowel kinderen die lid zijn van een vereniging als niet-leden.
 • De buurtsportcoach kan, als altijd, ingezet worden om kinderen en jongeren toe te leiden naar de vereniging, zeker wanneer in deze tijd accommodaties opengesteld zijn voor niet-leden. Zo kan de buurtsportcoach zorgen voor meer spreiding van de doelgroepen en voorkom je te drukke plekken in de openbare ruimte.
 • Schakel met andere partijen die sport aanbieden in de wijk om het speelschema af te stemmen en te zorgen voor spreiding, zowel qua locatie als qua doelgroepen. De buurtsportcoach is de aangewezen persoon voor deze coördinerende rol
 • Hoe betrek je welzijnsorganisaties bij je sportactiviteiten?
 • Het welzijnswerk zoals de sociale wijkteams is een belangrijke schakel in de activatie van jongeren tussen de 13 en 18 jaar, met name als het gaat om sport in de openbare ruimte.
 • Jongerenwerkers inzetten in de begeleiding van sport- en beweegactiviteiten verhoogt de kans dat de protocollen worden nageleefd.
 • Zorg dat de jongerenwerker in contact staat met de buurtsportcoach, zodat hij of zij ook op de hoogte is van activiteiten voor niet-leden op sportaccommodaties en waar nodig kan doorverwijzen om zodoende ook spreiding van de doelgroep te verzorgen.
 • Het welzijn kan ook een positieve rol spelen in de begeleiding/preventie van oneigenlijk gebruik van de sportaccommodaties als daar sprake van is (bv jongeren die zonder toestemming voetballen en geen afstand houden).
 • Overweeg in de openbare ruimte een vrijwilliger (buurtouder/RKF scholarshipper) aan te stellen als coronaverantwoordelijke die het protocol en de jongeren kent en een oogje in het zeil houdt als er geen begeleide activiteiten zijn.

NOC*NSF heeft een lijst met veelgestelde vragen opgesteld over het sportprotocol en corona. Heb je een vraag en kun je het antwoord niet vinden? Neem dan contact op met je gemeente of de supportdesk van NOC*NSF (sportsupport@nocnsf.nl)

I17. Let op!! Onderstaande info is zeer belangrijk:

Wetsvoorstel stilzwijgende verlenging lidmaatschappen is aangenomen
De Wet van 26 november 2010 met betrekking tot de stilzwijgende verlenging van abonnementen en lidmaatschappen aangenomen en gepubliceerd in het Staatsblad op 30 november 2010.
Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar blijft mogelijk voor (sport)verenigingen indien het lid niet opzegt. (Sport)verenigingen dienen de leden wel de noodzakelijke informatie met betrekking tot opzegging van het lidmaatschap eenvoudig te verschaffen via website (opvallend op de hoofdpagina) of ledenblad
(op één van de eerste drie pagina’s). De ingangsdatum is: 1 december 2011.

Ingevolge deze wetswijziging wordt aan art. 2:35 BW een nieuw lid toegevoegd. De tekst hiervan luidt als volgt:
“De vereniging draagt er zorg voor dat de leden de voor opzeggingen van het lidmaatschap noodzakelijke informatie eenvoudig kunnen raadplegen. De informatie wordt in ieder geval opvallend vermeld op de hoofdpagina van de website en op bladzijde 1, 2 of 3 van het ledenblad, indien een vereniging gebruik maakt van deze communicatiemiddelen.”

Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar blijft daardoor mogelijk voor (sport)verenigingen indien het lid niet opzegt. (Sport)verenigingen dienen de leden wel de noodzakelijke informatie met betrekking tot opzegging van het lidmaatschap eenvoudig te verschaffen via website (opvallend op de hoofdpagina) of ledenblad (op één van de eerste drie pagina’s). De leden hoeven dus niet jaarlijks persoonlijk een brief of mail te krijgen waarin gevraagd wordt of zij nog lid willen blijven.

 


  De situatie bij de FOG (nog steeds actueel in 2016)

Boek over de situatie bij de FOG

Het bestuur van de SJK heeft besloten om een boek uit te laten geven over de situatie bij de FOG, waarin alle informatie, met naam en toenaam, wordt vermeld. Het betreft trouwens informatie die bij iedereen al bekend is.
De boeken worden naar alle universiteiten, sportbonden enz gestuurd.

Misbruik van sportgelden

De perikelen rond de FOG zijn nog steeds niet voorbij.
In het juni nummer van het Nederlandse vechtsportblad Mixed Fight (verkrijgbaar in de grotere kiosk) staat een nogal kritisch artikel van Fred Royers die verschillende belanghebbenden heeft geïnterviewd.
Voor wie meer wil weten:
lees dit blad.

Het is een gekke situatie: FOG bestuursleden worden weggestemd (ik was een bijzitter bij die vergadering) maar weigeren weg te gaan en krijgen dan blijkbaar ook nog de steun van NOC*NSF die de hele situatie oogluikend toestaat en er het beste van hoopt, zo bleek in mijn laatste telefoongesprek met het NOC*NSF waarin de hoop werd uitgesproken dat de voormalige voorzitter van de FOG, die wederom een dubbelfunctie bekleedt, een van zijn functies zal neerleggen.

De hele onvrede begon met het misbruik van subsidiegelden door enkele bestuursleden van de FOG en nu de oude garde wederom schijnbaar stevig in het zadel zit is het gevaar groot dat dit misbruik steeds grotere vormen zal aannemen.

Overigens lijkt dit misbruik van sportgelden schering en inslag te zijn in het IOC dat na een idealistische
start onder Avery Brundage na 2001 onder de nieuwe voorzitter Samaranch een geldverkwistend instituut werd (zie Martin van den Heuvel: Geschonden Ringen).

Jammer jammer jammer. Ook in Nederland hebben NOC leden onder journalistiek vuur gelegen omtrent misstanden en dit alles gaat natuurlijk ten koste van de atleten.

Met geld en macht is moeilijk om te gaan, helaas ook in Nederland.

De STN blijft voorlopig zijn eigen koers varen.

Epi v.d Pol

***

 

Onderstaand vindt u een kort verslag van de bestuurssituatie bij de FOG en hoe het zover heeft kunnen komen dat een paar mensen zichzelf als bestuurder benoemen en organisaties die willen dat de democratische grondbeginsels worden nageleefd, worden geroyeerd of niet worden toegelaten tot vergaderingen.

De komende weken/maanden zullen wij ( als bestuur) een gedetailleerd verslag doen op deze site van wat er de afgelopen 1 ½ jaar precies is gebeurd. Met het noemen van namen is het niet de bedoeling mensen onnodig te kwetsen of smaad te plegen, maar wordt er een reële weergave gedaan van wat er zich heeft afgespeeld.

Organisaties en bestuurders die besproken gaan worden, zijn:

De heren Dielissen, Cleveringa, Verschuur, Beretti en Heuvelmans

Nederlandse Kendo Renmei ( dhr. Odinot)

Kuydo Renmei Nederland ( de heren van Zanten en de Wekker)

Nederlandese Pencak Silat Bond ( het echtpaar Fredriksz, vrienden van de afgezette voorzitter)

Kempo Associatie Nederland ( dhr. Hartman). Dhr. Hartman was gekozen als bestuurslid van de FOG en hij heeft deze functie ook aanvaard tijdens de vergadering van 29 januari 2005, Helaas was zijn geheugen niet zo goed en wist, na een gesprek met dhr. Dielissen, naar wij vernomen hebben, niet meer dat hij een dergelijke functie had aanvaard.

Stichting Kungfu Wushu ( de heren Wachtberger en Verschuur) De heer wachtberger heeft, naar wij hebben vernomen, een coup gepleegd binnen de SWN om zijn positie als alleenheerser te versterken. De voorzitter van de SWN, die volgens velen goed functioneerde, werd afgezet.
Verder zullen nog vele andere personen worden besproken die het huidige bestuur steunen uit persoonlijk belang, gewin en om wraak te nemen op de organisaties die de motie van wantrouwen tegen de heren Dielissen en Cleveringa hebben gesteund.

Het zal een mooi boekwerk worden!

Alle bestuurders van het huidige (niet democratisch gekozen) bestuur en de besturen van de bij de FOG aangesloten organisaties die het eerder genoemde bestuur steunen, zullen verantwoording moeten afleggen aan de Algemene Ledenvergadering. Alle gelden zullen terug betaald moeten worden aan de FOG. In 2016 is dat naar horen zeggen nog steeds niet gebeurd.


Het doel van het bestuur van de SJK en alle bij de SJK aangesloten scholen/verenigingen , is het kiezen van een nieuw en democratisch gekozen bestuur door de organisaties die betrokken zijn geweest bij het afzetten van de heren Dielisen en Cleveringa. —


Democratie en sportorganisaties gaat dat samen? Mooie regels maken voor goed sportbestuur zoals NOC*NSF heeft gedaan: 13 regels voor Goed Sportbestuur. Het is jammer te moeten constateren dat NOC*NSF wel siert met het feit de regels te hebben opgesteld (heeft veel geld en menskracht gekost) maar de regels zelf niet toepast of laat toepassen door de bij NOC*NSF aangesloten sportorganisaties. De huidige situatie bij de FOG is een voorbeeld van het feit dat NOC*NSF een ondemocratische organisatie toelaat die elk democratisch grondbeginsel met voeten treedt. Duizenden sporters zijn de dupe geworden van een bestuur dat niet door de leden is gekozen; niet het draagvlak heeft van de organisaties; een bestuur dat zichzelf benoemd heeft en desondanks wordt gesteund door NOC*NSF. Waarom? Topsporters die niet met NK’s en WK’s (WUSHU) mogen meedoen omdat hun vader tegen het bestuur is, willekeur, machtsmisbruik enz.?
NOC*NSF heeft vele beloftes gedaan, maar zijn die nooit nagekomen. Hoe is zoiets mogelijk….

Een kort verslag van de situatie:
Na de zomervakantie 2004 begonnen een aantal lidorganisaties ( SWN, SJK, NFKO en SNN) van de Federatie oosterse Gevechtskunsten (FOG) te morren. Veel ontevredenheid bij die organisaties heeft er voor gezorgd dat zij het bestuur van de FOG niet meer zagen zitten.
De ontevredenheid is ontstaan door machtsmisbruik van 2 van de 3 bestuurders, willekeur en het gebruik van gelden door de voorzitter dhr. Gerrit Bartus Maria Dielissen voor privégebruik: opnames met de creditcard en pinpas van de FOG..

Voor 4 december 2004 werd een Algemene Ledenvergadering uitgeschreven. Ongeveer 2 weken voor die vergadering kwamen er brieven binnen bij de FOG van eerder genoemde organisaties waarin een aantal zaken werden genoemd die op de ALV besproken moesten worden, waaronder een motie van wantrouwen tegen de bestuurders de heren Dielissen en Cleveringa.
Op de ALV van 4 december 2004 wilde dhr. Dielissen de vergadering voorzitten, maar dat werd niet geaccepteerd door de verschillende organisaties. Er werd een dagvoorzitter gekozen voor deze gelegenheid. Eerst werd er gepeild of de motie besproken mocht worden. Hier werd mee ingestemd, waarna er lange tijd gesproken werd over de motie.
Na enkele uren werd de motie in stemming gebracht en werden de heren Dielissen en Cleveringa verzocht hun ontslag te nemen wat zij ook hebben gedaan. Ook moest dhr. Dielissen zijn pasjes inleveren. Hij kon daardoor geen geld meer opnemen voor privé-gebruik, hetgeen hij jaren heeft gedaan ( hetgeen ook aan dhr. Thomas v.d. Staak , accountmanager van NOC*NSF is gemeld).

Op de ALV van 4 december 2004 heeft dhr. Dr. A. van Mildert gezegd dat ook hij als bestuurder zou terugtreden. Het was in zijn optiek niet goed als hij zou aanblijven: 2 van de 3 bestuurders weg en de derde zou blijven is geen optie; het hele bestuur moest weg. Op 12 april 2005 heeft hij dan ook zijn functie als secretaris neergelegd.

Op 4 december 2004 is er een commissie gevormd om te komen tot een nieuw bestuur ( dhr. H. de Wekker en dhr. Dr. A. van Mildert). Na 4 december 2004 is er overleg gepleegd met NOC*NSF over deze zaak. Men wilde helpen met de herstructurering van de FOG. Ook is er op de ALV van 4 december 2004 met de heren Dielissen en Cleveringa de afspraak gemaakt om op 10 december 2004 de administratie over te dragen en een controle door NOC*NSF te laten doen. Beide heren zijn conform de wens van de ALV uitgeschreven uit het register van de KvK ( zij waren tenslotte geen bestuurder meer). Op 10 december 2004 wilden de heren niets inleveren. Juist datgene waarvan zij beschuldigd werden, deden zij weer: machtsmisbruik, manipulatie, leugens en bedrog.

In december 2004 bleek dat de beide heren zo ongeveer 16.000 Euro naar hun privé rekeningen hadden overgemaakt. Er is dan ook aangifte gedaan van verduistering en er is aangegeven dat zij de eigendommen van de FOG (administratie, computer enz) niet wilden inleveren.

Op 29 januari 2005 is er een buitengewone ALV gehouden en is er een nieuw bestuur gekozen voor de FOG. Dhr Oei, dhr. Van Rijn, dhr. Hartman, dhr. Lambrecht en dhr. Dr. A. van Mildert (voor een korte periode, zoals hij al had aangegeven).
Dhr. Mr. Schut, advocaat voor de FOG , dhr. Thomas van de Staak ,accountmanager voor NOC*NSF, (hij heeft meegeholpen met de verkiezingen) en dhr. Mr Kollen, advocaat voor de heren Dielissen en Cleveringa waren hierbij aanwezig.
Er werd gezegd dat de ALV van 4 december 2004 niet rechtsgeldig was en dat de heren Dielissen en Cleveringa de bestuurders waren. 2 dagen voor de ALV is er nog overleg geweest met NOC*NSF omdat er werd gezegd dat de beide heren aanwezig zouden zijn en stampij zouden maken.
De voorzitter van NOC*NSF mevrouw Erika Terpstra gaf in een gesprek met dhr. dr. A. van Mildert en dhr. Frank Philipoom op 27 januari 2005 enkele adviezen voor de te volgen procedure. Dhr. Thomas v.d. Staak heeft van het gevoerde gesprek een kort verslag opgestuurd. Helaas kreeg dhr. T. v.d. Staak later iets van een geheugenverlies!! Jammer voor zijn functioneren in zijn nieuwe functie in Arnhem als directeur sport!!

Na 29 januari 2005 begon de grote ellende: De nieuwe bestuursleden werden bestookt met allerlei dreigbrieven van dhr. Mr. Kollen, hun advocaat. Ook werden verklaringen rondgestuurd ( allemaal dezelfde opzet, men hoefde alleen de naam in te vullen en te ondertekenen, waarin werd gesteld dat de toch de heren Dielissen en Cleveringa bestuurders waren. Om toch zekerheid te hebben/krijgen over het ontslag van de heren Dielissen en Cleveringa hebben drie bonden geheel conform de statuten van de FOG opgeroepen bijeen te komen voor een algemene ledenvergadering ( rechtsgeldig volgens de statuten) op 12 april 2005 te Utrecht in het kantoor van de FOG.
Korte tijd voor deze vergadering ( lange tijd nadat de lidorganisaties de vergadering hadden uitgeschreven) schreven dhr. Dielissen en Cleveringa voor de zelfde dag ( 12 april ) ook een ALV uit te De Bilt.

Op 12 april zijn aanwezig geweest op de ALV te Utrecht: Dhr. Drs. K. Oei ( penningmeester FOG en namens het wushu), dhr. Mr. Den Ottolander (juridisch adviseur) , dhr. Lambrecht ( bestuurder FOG en SNN), dhr. T. van Rijn ( voorzitter FOG), tevens namens de NFKO), dhr. Ing. Waning, kandidaat voor secretaris, Dhr. Dr. F. Frank Philipoom ( waarnemend voorzitter SJK, dhr. V.d. Spek ( wushu), dhr. R. Gruis ( wushu). Op die avond, tijdens die ALV werd nogmaals bevestigd dat beide heren na een motie van wantrouwen ontslag hebben genomen en voor zover zij dat niet hadden gedaan alsnog ontslagen werden.
Na 12 april 2005 hebben de heren Dielissen met zelfgemaakte notulen de toenmalige bestuursleden van de FOG ( gekozen op 29 januari 2005) laten uitschrijven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht en de notulen van de vergadering van 4 december 2004 zo aangepast dat alles weer in hun voordeel was.

Nadien begon weer de ellende: Er werd een bestuur gevormd door een stel vrienden van de heren Dielissen en Cleveringa. Het doel : WRAAK NEMEN op de organisaties die de motie van wantrouwen hadden ondersteund. De grote organisaties van de FOG (NFKO, SJK, SNN en een groot deel van het Wushu: 2000 van de 2400 leden die destijds ook voor de motie stemden) werden op hun vergaderingen niet uitgenodigd. Smaad werd gepleegd. Mensen die voor hun lol besturen werden aan alle kanten zwart gemaakt en aangevallen door de heren Dielissen, Cleveringa en Verschuur.
En dit gaat nog steeds door. Waarom? Als zij geen bestuurslid zijn, dan krijgen ze geen vergoedingen meer en kunnen ze geen leuke reisjes maken op kosten van de FOG. Ook hebben zij geen status meer en kunnen ze geen dictatortje meer spelen.
Eerst werd er gezegd: “Wij ( NOC*NSF) willen niets meer met de heren Dielissen en Cleveringa te maken hebben, zij moeten aftreden anders zetten wij de subsidie stop”. Er moeten democratische verkiezingen komen en lidorganisaties mogen niet geroyeerd worden.
Voor het bijwonen van Algemene Ledenvergaderingen, krijgen wij ( SJK, NFKO, SNN en het Wushu gedeelte) geen gelegenheid. Het bestuur van de FOG benadert de lidorganisaties van de SJK met veel beloftes om de leden maar weg te laten gaan bij de SJK ( uithollen heet dat, om de lidorganisaties van de FOG kleiner te maken zodat zij geen stem meer hebben) en zich aan te sluiten bij hen. Verdeel en heers! Schande. Zo gaat dat in Nederland. Niet alleen bij de FOG, ook gemeentes kunnen er wat van.

NOC*NSF praat over 13 regels voor goed sportbestuur!! Zelf doet NOC*NSF er niets aan. Ook een wassen neus ??
Wij ( SJK, NFKO, SNN en de duizenden Wushu beoefenaars) voelen zich in de steek gelaten. Maar wij kunnen u zeggen dat wij daar geen genoegen meer mee nemen. Het heeft al te lang geduurd. NOC*NSF laat een ondemocratisch en een niet door de leden gekozen bestuur zitten en hun gang gaan. Een dergelijk bestuur heeft geen draagvlak.

Bovenstaand stuk is in een notendop het verhaal. Uiteraard hebben wij nog niet elk detail kunnen benoemen. De komende weken wordt alles in detail verteld en geplaatst op onze site.

In 2011, 2012 en 2013 gaf dhr.  Wachtberger aan dat de situatie bij de FOG nog steeds niet is veranderd en en nog steeds gesteund wordt door NOC*NSF. Delissen zit nog steeds in het bestuur en zwaait de scepter.

Wij hebben horen zeggen dat de situatie in 2016 niet is veranderd, problemen hetzelfde zijn, ledental is hard teruggelopen en alleen de gekozen leden kiezen het bestuur.

Wordt vervolgd.